1080/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 1080/QĐ-BVHTTDL, ngày 19 tháng 03 năm 2013 Về việc tổ chức Hội nghị, hội thảo lấy ý kiến đóng góp trực tiếp vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Quyết định số 900/QĐ-BVHTTDL, ngày 04 tháng 03 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ pháp chế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Vụ pháp chế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức Hội nghị, hội thảo lấy ý kiến đóng góp trực tiếp vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Thời gian tổ chức: tháng 3 và tháng 4 năm 2013.

Kinh phí tổ chức: chi từ kinh phí sự nghiệp của Bộ theo chế độ hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ pháp chế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng;

-Lưu: VT, PC, AT (25).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác