1081/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 1081/QĐ-BVHTTDL ngày 19 tháng 3 năm 2013 Về việc thành lập Ban biên soạn sách “Hỏi, đáp pháp luật về chế độ, chính sách cho vận động viên, huấn luyện viên”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban biên soạn sách “Hỏi, đáp pháp luật về chế độ, chính sách cho vận động viên, huấn luyện viên”, bao gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Ông Hoàng Minh Thái, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Trưởng ban;

2. Ông Lê Thanh Liêm, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Phó trưởng ban;

3. Ông Trần Văn Mạnh, Tổng thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam, Phó trưởng ban;

4. Bà Phạm Thị Thu Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Thể dục thể thao, thành viên;

5. Bà Trịnh Thu Hiền, Chuyên viên Vụ Pháp chế, thành viên;

6. Bà Ngô Thị Thơm, Chuyên viên Vụ Pháp chế, thành viên;

7. Ông Nguyễn Khánh Hùng, Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Thể dục thể thao, thành viên;
Điều 2. Ban biên soạn có nhiệm vụ tổ chức tổng hợp các câu hỏi và biên soạn câu trả lời căn cứ vào hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về chế độ, chính sách cho vận động vận động viên, huấn luyện viên; hoàn thành bản thảo cuốn sách trình lãnh đạo Bộ theo đúng kế hoạch đã phê duyệt.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban biên soạn sẽ tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;
- Lưu: VT, PC,

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác