1082/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Thành lập Tổ Biên tập xây dựng Thông tư hướng dẫn thu thập, xử lý thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 559/QĐ-BVHTTDL ngày 22 tháng 2 năm 2011  của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xây dựng Thông tư hướng dẫn thu thập, xử lý thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Gia đình,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ Biên tập xây dựng Thông tư hương dẫn thu thập, xử lý thông tin về gia đình và phòng, chống bạn lực gia đình gồm các cá nhân có tên trong danh sách kèm theo. Tổ Biên tập sẽ tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 2. Tổ Biên tập có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây

Triển khai các hoạt động xây dựng Thông tư hướng dẫn thu thập, xử lý thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình đảm bảo chất lượng, tiến độ, đúng quy trình và thủ tục theo qui định hiện hành.

Được sử dựng kinh phí trích từ ngân sách sự nghiệp gia đình năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các nguồn kinh phí hỗ trợ khác để phục vụ công tác xây dựng .

Điều 3. Chánh Văn phòng Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ trưởng Vụ Gia đình và các cá nhân có tên trong danh sách nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, GĐ. T.15.


DANH SÁCH TỔ BIÊN TẬP

(Ban hành kèm theo Quyết định Số 1082/QĐ-BVHTTDL, ngày 30 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

1. Ông Đỗ Hoàng Du, Q. Vụ trưởng Vụ Gia đình, Tổ trưởng.

2. Ông Hoa Hữu Vân, Phó Vụ trưởng Vụ Gia đình, Tổ phó.

3. Bà Nguyễn Thị Việt Nga, Chuyên viên Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường - Tổng cục Thống kê, Thành viên.

4. Bà Trần Thị Thanh Huyền, Chuyên viên Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và Công nghệ - Tổng cục Thống kê, Thành viên.

5. Ông Trần Việt Dũng, Chuyên viên Phòng Tổng hợp-Tuyên truyền, Văn phòng Bộ, Thành viên.

6. Bà Ngô Thị Ngọc Oanh Chuyên viên Vụ Pháp chế, Thành viên.

7. Ông Trần Văn Thao, Chuyên viên Vụ Gia đình, Thành viên.

8. Ông Nguyễn Xuân Thiệp, Chuyên viên Vụ Gia đình, Thành viên.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác