1083/KH-BCĐDS

KTTB, Phó TB Lê Cát Phượng Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Kế hoạch Tổ chức lớp tập huấn nâng cao nâng cao truyền thống phòng chống HIV/A trong ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch, năm 2011

Để triển khai các hoạt động về phòng, chống HIV/AIDS theo nguồn kinh phí của Chương trình mục tiêu quốc gia Phòng, chống HIV/AIDS cấp cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2011, Ban chỉ đạo dân số, AIDS và các vấn đề xã hội Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng nhận thức, kỹ năng, truyền thông về phòng chống HIV/AIDS và triển khai Chương trình bao cao su dự phòng lây nhiễm HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch giai đoạn 2010 - 2015 cho cán bộ ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch, năm 2011.  Ban chỉ đạo dân số, AIDS và các vấn đề xã hội Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, xây dựng Kế hoạch tổ chức, cụ thể như sau:

I. Mục tiêu

1. Nâng cao hiểu biết về HIV/AIDS và công tác phòng, chống HIV/AIDS

2. Nâng cao năng lực truyền thông phòng chống HIV/AIDS cho cán bộ tuyên truyền thuộc các báo, tạp chí, website của ngành và cán bộ thuộc Trung tâm Văn hóa tỉnh các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch khu vực phía Bắc.

3. Triển khai Chương trình bao cao su dự phòng lây nhiễm  HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch giai đoạn 2010 - 2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tới Sở VHTTDL các tỉnh phía Bắc.

3. Đưa ra những kiến nghị, đề xuất về công tác truyền thông phòng chống HIV/AIDS trong ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch trong thời gian tới.

II. YÊU CẦU

1. Phổ biến đầy đủ, kịp thời nội dung các văn bản về phòng chống HIV/AIDS.

2. Tóm lược những nội dung cơ bản tình hình dịch AMS

3. Đáp ứng nhu cầu tăng cường nhận thức của cán bộ các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và cán bộ trung tâm văn hoá các tỉnh khu vực phía Bắc về công tác phòng, chống HIV/AIDS.

4. Triển khai thí điểm Chương trình bao cao su dự phòng lây nhiễm HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch giai đoạn 2010 - 2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tới Sở VHTTDL các tỉnh phía Bắc.

III. Nội dung

- Luật phòng, chống HIV/AIDS và các kiến thức cơ bản về phòng, chống HIV/AIDS.

- Những nội dung cơ bản của Chương tình hành động quốc gia về thông tin, giáo dục và truyền thông thay đổi hành vi phòng chống HIV/AIDS.

- Tổng quan về tình hình HIV/AIDS. Những thành công và thách thức trong công tác PC HIV/AIDS.

- Tình hình công tác phòng, chống PC HIV/AIDS của Hải Phòng.

- Khung chính sách và pháp luật về PC HIV/AIDS và Định hướng của quốc gia trong công tác PC HIV/AIDS năm 2011 và các năm tiếp theo.

- Kế hoạch mở rộng chương trình Methađone của quốc gia.

- Sử dựng ngôn ngữ, thuật ngữ liên quan đến Hội và một số chú ý khi nói về HIV/AIDS.

- Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình bao cao su dự phòng lây nhiễm HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch giai đoạn 2010-2015.

IV. Thành phần tham dự thời gian và địa điểm

1. Chủ trì: Ban chỉ đạo Dân số, AIDS và các vấn đề xã hội Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

2 . Thành phần :

- Cán bộ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, cán bộ Trung tâm Văn hoá (các tỉnh phía Bắc), các báo, tạp chí ngành (mỗi Sở 03 người) và 15 phóng viên.

- Số lượng đại biểu: 105 người.

3) Thời gian: Từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 4/2011

4) Địa điểm: Thành phố Hải Phòng

V. Kinh phí

Nguồn kinh phí của Chương trình mục tiêu quốc gia Phòng, chống HIV/AIDS cấp cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2011.

 

Nơi nhận :

- Bộ trưởng (đểb/c),

- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái (để b/c);

-Cục PC HIV/AIDS, Bộ Y tế (để phối hợp);

- Sở VHTTDL Hải Phòng (để phối hợp);

- Lưu: VT, VPBCĐ, LA (10).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác