1083/QĐ-BVHTTDL

BỘ TRƯỞNG- Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNHVề việc thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Liên hoan tuyên truyền lưu động toàn quốc kỷ niệm Ngày Tổng tuyển cử bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946- 6/1/2011), chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị về Lãnh đạo bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016;

Căn cứ Quyết định số 727/QĐ-BVHTTDL ngày 03 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Liên hoan tuyên truyền lưu động toàn quốc kỷ niệm 65 năm ngày Tổng tuyển cử bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946- 6/1/2011), chào mừng bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử Đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh: Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Giang,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Liên hoan tuyên truyền lưu động toàn quốc kỷ niệm 65 năm ngày Tổng tuyển cử bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946- 6/1/2011), chào mừng bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 tại 05 tỉnh: Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Giang, gồm các thành viên:

* Ban Chỉ đạo:

1. Ông Huỳnh Vĩnh Ái (Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)- Trưởng ban.

2. Ông Sèn Chỉn Ly (Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang) - Ủy viên;

3. Bà Vũ Thị Bích Việt (Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang) - Ủy viên;

4. Ông Đàm Eng (Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng) - Ủy viên;

5. Ông Tô Hùng Khoa (Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn) - Ủy viên;

6. Ông Nguyễn Văn Linh (Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang) - Ủy viên;

7. Ông Trần Minh Chính (Phó Cục trưởng phụ trách Cục Văn hóa cơ sở- Bộ VHTTDL) - Ủy viên;

* Ban Tổ chức:

 1.  Ông Trần Minh Chính (Phó Cục trưởng phụ trách Cục Văn hóa cơ sở, Bộ VHTTDL)- Trưởng ban;

2. Ông Nguyễn Trùng Thương (Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Hà Giang)- Phó- Trưởng ban;

3. Ông Nguyễn Việt Thanh (Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Tuyên Quang) )- Phó- Trưởng ban;

4. Ông Trần Hùng (Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Cao Bằng) - Phó- Trưởng ban;

5. Ông Hoàng Văn Páo (Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Lạng Sơn) - Phó- Trưởng ban;

6. Bà Hoàng Thị Hoa (Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Bắc Giang) - Phó- Trưởng ban;

7. Ông Trần Duy Bình (Trưởng phòng NTQC, Cục Văn hóa cơ sở, Bộ VHTTDL) - Ủy viên;

8. Bà Trần Thị Bích Huyền (Kế toán Cục VHCS) - Ủy viên;

9. Bà Nguyễn Thị Kim Liên (Chánh Văn phòng Cục VHCS) - Ủy viên;

10. Bà Ninh Thị Thu Hương (Trưởng phòng QCTT- Cục VHCS)- Ủy viên;

11. Ông Nguyễn Công Trung (Phó Trưởng phòng NTQC Cục VHCS) - Ủy viên;

12. Ông Nguyễn Công Quang (Phó Trưởng phòng QCTT- Cục VHCS) - Ủy viên;

13.  Bà Trịnh Thị Thu Liên (Chuyên viên Cục VHCS) - Ủy viên;

14.  Bà Trương Minh Linh Giang (Chuyên viên phòng NTQC Cục VHCS) - Ủy viên;

Điều 2. Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức có nhiệm vụ chỉ đạo tổ chức tốt Liên hoan tuyên truyền lưu động đạt chất lượng, hiệu quả và tự giải thể sau khi kết thúc.

Điều 3. Kinh phí tổ chức trích kinh phí hoạt động sự nghiệp của Cục văn hóa cơ sở.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở và các thành viên có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 4;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái (để b/c);

- Lưu: VT, VHCS, TL.20.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác