1084/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích lịch sử Thương cảng Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 433/UBND-QH1 ngày 01 tháng 02 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đề nghị thoả thuận chủ trương lập Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích lịch sử Thương cảng Vân Đồn, về việc này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Vân Đồn được hình thành và trở thành thương cảng đầu tiên ở vùng Đông Bắc vào thời để phục vụ Việc trao đổi hàng hóa và bảo vệ vùng biển phía Đông Bắc của tổ quốc, gồm hệ thống các bến thuyền cổ trong phạm vi, diện tích khoảng 200km2, Với các bến: Cái Làng, Cống Cái, Con Quy, Cái Cổng, Công Yến, Cổng Hẹp, Cống Đông, Cống Tây thuộc quần đảo Vân Hải, nay thuộc các xã đảo Quan Lạn, Minh Châu, Ngọc Vừng, Thăng Lợi thuộc huyện Vân Đồn.

Đây là những di tích lịch sử có giá trị đã được xếp hạng quốc gia tại Quyết định số 575-QĐ ngày 14 tháng 7 năm 1990 và Quyết định số 59/2003/QĐ-BVHTT ngày 29 tháng 3 năm 2003 của Bộ Văn hóa-Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), do đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhất trí với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc lập Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích lịch sử Thương cảng Vân Đồn để bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích cũng như phát triển kinh tế-xã hội chung của tỉnh Quảng Ninh.

Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Vụ kế hoạch, Tài chính;

-Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ninh;

-BQLCDT trọng điểm tỉnh Quảng Ninh;

-Lưu: VT, DSVH, LQV,10.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác