1085/ VHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v xây dựng Nhà tưởng niệm các chiến sỹ hy sinh tại Nhà tù Sơn La, tỉnh Sơn La

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Tờ trình số 366/TTr- SVHTTDL ngày 28 tháng 3 năm 2016 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La đề nghị cho ý kiến về việc xây dựng Nhà tưởng niệm các chiến sỹ hy sinh tại Nhà tù Sơn La thuộc đồi Khau Cả, thành phố Sơn La. Về việc này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Thống nhất với đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La về việc xây dựng Nhà tưởng niệm các chiến sỹ hy sinh tại nhà tù Sơn La tại đồi Khau Cả để phát huy giá trị di tích Nhà tù Sơn La bằng nguồn kinh phí xã hội hóa. Tuy nhiên, Sở cần tính toán quy mô các công trình hợp lý để tạo thành tuyến tham quan hợp lý với di tích Nhà tù Sơn La, Bảo tàng tỉnh Sơn La và tạo sự hài hòa với cảnh quan, môi trường tự nhiên của đồi Khau Cả.
Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La xem xét và cho phép Sở phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế có đủ điều kiện, năng lực hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích để lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng Nhà tưởng niệm các chiến sỹ hy sinh tại Nhà tù Sơn La theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ, trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến về việc xây dựng Nhà tưởng niệm các chiến sỹ hy sinh tại Nhà tù Sơn La./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (đế b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Úy ban nhân dân tỉnh Sơn La (để chỉ đạo);
- Lưu: VT, DSVH, LQV.09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác