1087/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức Liên hoan Âm thanh Hà Nội 2015

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biếu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thế thao và Du lịch, ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch về việc sửa đối, bố sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Viện Goethe Hà Nội, Đại sứ quán Israel tại Hà Nội, Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội phối hợp với Công ty TNHH Sản xuất và Phát triển văn hóa M.A.M đón các nghệ sỹ nước ngoài vào Việt Nam tố chức chương trình Liên hoan Âm thanh Hà Nội 2015.
Thời gian và địa điếm: Ngày 10/4/2015 tại Trung tâm sáng tạo Hà Nội, địa chỉ số 01 Lương Yên, Hà Nội và ngày 11/4/2015 tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam, địa chỉ số 02 Hoa Lư, Hà Nội.
Điều 2. Về kinh phí: Viện Goethe Hà Nội, Đại sứ quán Israel tại Hà Nội, Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội, Công ty TNHH Sản xuất và Phát triển văn hóa M.A.M chịu mọi chi phí tố chức chương trình.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biếu diễn, Giám đốc Trung tâm Triến lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết này./.
 
Nơi nhận:
-Như Điều 3;
- Bộ trưởng (đế b/c);
- Lưu: VT, HTQT, TQA (10).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác