1088/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 1088/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 3 năm 2013 Về việc phê duyệt Đề án Triển lãm tranh đồ hoạ Việt Nam 2013 tại Pháp.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 5078/QĐ-BVHTTDL, ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch công tác năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 1050/QĐ-BVHTTDL ngày 15 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa,

Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Triển lãm Tranh Đồ họa Việt Nam 2013 tại Pháp;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt theo Quyết định này Đề án Triển lãm Tranh Đồ họa Việt Nam 2013 tại Pháp.

Điều 2. Kinh phí thực hiện Đề án Triển lãm Tranh Đồ họa Việt Nam 2013 tại Pháp từ các nguồn:

- Kinh phí hoạt động sự nghiệp của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm năm 2013;

- Kinh phí hoạt động sự nghiệp của Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp năm 2013.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, NTBD

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác