1089/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 1089/QĐ-BVHTTDL, ngày 20 tháng 03 năm 2013 Về việc thành lập Hội đồng Nghệ thuật Triển lãm Tranh thiếu nhi toàn quốc 2013

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 35/2008/QĐ-BVHTTDL, ngày 31 tháng 04 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm;

Căn cứ Quyết định số 5078/QĐ-BVHTTDL, ngày 27 tháng 12 năm 2012  của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch công tác năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 701/QĐ-BVHTTDL, ngày 07 tháng 02 năm 2013  của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Triển lãm Tranh thiếu nhi toàn quốc 2013;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm;

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng nghệ thuật tuyển chọn và chấm giải thưởng

Triển lãm Tranh thiếu nhi toàn quốc 2013 với các thành viên có tên sau đây:

1. Hoạ sỹ Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam làm Chủ tịch;

2. Họa sỹ Lê Văn Sửu, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam - Phó Chủ tịch;

3. Họa sỹ Thành Chương, Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật chuyên ngành Đồ học Hội Mỹ thuật Việt Nam -Ủy viên;

4. Họa sỹ Lê Trọng Lân, Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật chuyên ngành Đồ học Hội Mỹ thuật Việt Nam -Ủy viên;

5. Họa sỹ Đào Quốc Huy, Phó Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam -Ủy viên;

6. Họa sỹ Hoàng Đức Toàn, Nguyên Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm -Ủy viên;

7. Họa sỹ Trần Hậu Yên Thế, Phó Trưởng phòng Nghiên cứu khoa học Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam -Ủy viên;

Thư ký:

1. Ông Hoàng Minh Đức Phó, Phó Trưởng phòng Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm;

2. Bà Trần Thị Kim Thoa, Cán bộ phòng Mỹ thuật Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm;

3. Ông Trần Văn Thức, Cán bộ phòng Mỹ thuật Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm;

4. Ông Trần Quốc Hùng, Cán bộ phòng Mỹ thuật Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm;

Điều 2. Hội đồng Nghệ thuật Triển lãm Tranh thiếu nhi toàn quốc 2013 có nhiệm vụ tuyển chọn và chấm giải thưởng theo tiêu chí của Ban Tổ chức.

- Kinh phí hoạt động của Hội đồng Nghệ thuật nằm trong kinh phí tổ chức Triển lãm;

- Hội đồng Nghệ thuật tự giải thể sau khi Triển lãm kết thúc.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm và các thành viên có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (b/c);

-TT Vương Duy Biên;

-Lưu: VT, MTNATL (02), KT20.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác