108/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 108/QĐ-BVHTTDL ngày 10 tháng 01 năm 2013 Về việc tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân và Chủ tịch nước chúc Tết cộng đồng các dân tộc Việt Nam tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam trong Ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền tổ quốc”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP, ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Trưởng Ban quản lý Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Ban quản lý Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành phố: Hà Giang, Sơn La, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Bắc Giang, Hòa Bình, Thanh Hóa, Yên Bái, Trường Trung cấp Đam San và các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân và Chủ tịch nước chúc Tết cộng đồng các dân tộc Việt Nam tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam trong Ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền tổ quốc”.

Thời gian: Từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 02 năm 2013.

Địa điểm: Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội.

Điều 2. Kinh phí thực hiện:

- Trích từ nguồn kinh phí hoạt động sự nghiệp năm 2013 của Ban Quản lý Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam.

- Nguồn kinh phí của các địa phương, đơn vị phối hợp tham gia thực hiện chương trình.

- Kinh phí vận động tài trợ theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, Trưởng Ban quản lý Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch địa phương tham gia các hoạt động và thủ trưởng các  đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- UBND các tỉnh/thành tham gia;
- Lưu: VT, HTQT.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác