1091/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 1091/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 3 năm 2013 Về việc Tổ chức Lễ phát động sáng tác các tác phẩm nghệ thuật hưởng ứng việc Tổng kết 15 năm triển khai và thực hiện Nghị quyết trung ương 5, khóa VIII “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiến tiến đậm đà bản sắc dân tộc”.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Hướng dẫn số 55-HD/BTGTW ban hành ngày 13/7/2012 của Ban Tuyên giáo Trung ương Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiến tiến đậm đà bản sắc dân tộc”

Căn cứ Hướng dẫn số 385/HD/BVHTTDL ban hành ngày 31 tháng 01 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hướng dẫn Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) và Xây dựng phát triển nền văn hóa Việt Nam tiến tiến đậm đà bản sắc dân tộc;

Căn cứ Kế hoạch số 800/KH-BVHTTDL ngày 14 tháng 3 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về triển khai phát động sáng tác các tác phẩm nghệ thuật hưởng ứng việc Tổng kết 15 năm triển khai và thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiến tiến đậm đà bản sắc dân tộc”

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục nghệ thuật biểu diễn,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 Điều 1. Giao cho Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ phát động sáng tác các tác phẩm nghệ thuật hưởng ứng việc Tổng kết 15 năm triển khai và thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa VIII “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiến tiến đậm đà bản sắc dân tộc” vào ngày 26 tháng 3 năm 2013 tại Hà Nội.

Điều 2. Kinh phí thực hiện Lễ phát động sáng tác sẽ được trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp của Cục Nghệ thuật biểu diễn năm 2013.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);

-TT Hồ Anh Tuấn;
- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;
- Lưu: VT, NTBD (2), Thg .12.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác