1094/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 1094/QĐ-BVHTTDL ngày 21 tháng 3 năm 2013 Về việc soạn thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục, hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch”.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổ, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 sửa đổi, đổi bổ sung một số điều của Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010;

Căn cứ Quyết định Số 41/QĐ-BVHTTDL ngày 05 tháng 01 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng năm 2013;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Vụ Thi đua – Khen thưởng chủ trì triển khai soạn thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục, hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch”.

Thời hạn hoàn thành: Quý IV/2013.

Điều 2. Kinh phí tổ chức triển khai soạn thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục, hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch”. Do ngân sách nhà nước cấp trong kinh phí hoạt động của Văn phòng.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, TĐKT (2), NTN.10.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác