10/TB-BVHTTDL

TLBT,Phó CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Số: 10/TB-BVHTTDL ngày 03 tháng 01 năm 2013 Kết luận của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Giang

Ngày 20 tháng 12 năm 2012, tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Giang về một số đề xuất, kiến nghị trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch của Tỉnh. Về phía tỉnh Hà Giang, có đồng chí Triệu Tài Vinh, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Đàm Văn Bông, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Về phía Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có lãnh đạo các đơn vị: Tổng cục Du lịch, Cục Di sản văn hoá, Cục Văn hoá cơ sở, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Viện Bảo tồn di tích Văn phòng Bộ.

Sau khi nghe báo cáo, kiến nghị của Tỉnh ý kiến của các thành viên dự họp, Bộ trưởng kết luận:

1. Đánh giá cao những kết quả phát triển văn hoá, gia đình, thể dục thể thao và du lịch của tỉnh Hà Giang trong thời gian qua. Để thực hiện tốt công tác quản lý, phát triển văn hoá, thể thao và du lịch, đề nghị Tỉnh quan tâm, chỉ đạo:

- Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá VIII về xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

- Quan tâm thực hiện các chiến lược phát triển về văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình tại địa phương; chú trọng công tác phát triển nhân sự, bồi dưỡng cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình.

- Tăng cường công tác quản lý, trùng tu, tôn tạo và phát huy giá trị các di sản văn hóa, danh lam thắng cảnh của Tỉnh, trong đó tập trung một số di tích, danh thắng quan trọng như: Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, Cột cờ Lũng Cú, Phố cổ Đồng Văn, Chùa Nậm Dầu, Ruộng bậc thang Hoàng Su Phì, Núi Đôi...

2. Về các đề nghị cụ thể của Tỉnh:

2.1. Về việc trùng tu, tôn tạo Khu di tích lịch sử văn hóa quốc gia Chùa Nậm Dầu: Hoan nghênh việc huy động nguồn kinh phí xã hội hóa để trùng tu, tôn tạo Khu di tích của Tỉnh. Đề nghị Tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Cục Di sản văn hóa, Viện Bảo tồn di tích để hoàn thiện phương án điều chỉnh thiết kế đảm bảo giá trị khảo cổ, tâm linh và giá trị lịch sử văn hóa.

Về nguồn vốn Bộ đã hỗ trợ cho Chùa Nậm Dầu, đề nghị Tỉnh bố trí đủ số kinh phí đã cấp để tu bổ di tích Phố cổ Đồng Văn nhằm đưa di tích này phục vụ du lịch và hỗ trợ nâng cao đời sống nhân dân khu vực di tích.

2.2. Đồng ý tỉnh Hà Giang tiếp tục xây dựng Đề án bảo tồn 02 làng, bản truyền thống đặc biệt khó khăn trong Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa năm 2013.

2.3. Về việc hỗ trợ đầu tư hạ tầng du lịch: Đồng ý chủ trương hỗ trợ đầu tư hạ tầng du lịch khu vực điểm dừng chân đầu tiên vào Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn (đường vào khu du lịch Suối Nàng, khu du lịch lòng hồ Thủy đin Nậm An và khu du lịch lòng hồ thủy điện Bắc Mê) như đề nghị của Tỉnh. Giao Vụ Kế hoạch, Tài chính làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để ủng hộ chủ trương của Tỉnh đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch nêu trên.

2.4. Về việc đầu tư, hỗ trợ trung tâm thông tin du lịch trong vùng công viên địa chất toàn cầu: Bộ ủng hộ chủ trương này của Tỉnh; Giao Tổng cục Du lịch và Vụ Kế hoạch, Tài chính nghiên cứu để đưa vào dự án tranh thủ nguồn vốn tài trợ của ADB, EU, Tây Ban Nha triển khai xây dựng trung tâm.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang và các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Hà Giang;

- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);

- Các Tổng cục, Cục, Vụ, Viện, đơn vị liên quan;

- Sở VHTTDL Hà Giang;

- Lưu: VT, VP (THTT.1), NHH. 30

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác