10/TTR - BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Tờ trình Số: 10/TTr - BVHTTDL, ngày 05 tháng 01 năm 2013 về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá tri Khu di tích lịch sử Chiến thắng Bạch Đằng, tỉnh Quảng Ninh

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 8611/VPCP- KGV ngày 29 tháng 10 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ và Công văn số 6216/UBND-QH1 ngày 10 tháng 12 năm 2012 của y ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Chiến thắng Bạch Đằng, tỉnh Quảng Ninh. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Quy hoạch với các nội dung sau:

I. TÊN QUY HOẠCH: Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Chiến thắng Bạch Đằng, tỉnh Quảng Ninh.

II. NỘI DUNG CỦA QUY HOẠCH:

1. Mục tiêu của Quy hoạch:

- Bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử Chiến thắng Bạch Đằng nhằm giáo dục truyền thống yêu nước đối với các thế hệ người Việt Nam, giới thiệu với bạn bè quốc tế về lịch sử dân tộc Việt Nam, phục vụ phát triển kinh tế xã hội.

- Từng bước đồng bộ cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, đổi mới phương hướng đầu tư gắn mục tiêu bảo tồn với khai thác, phát huy giá trị di tích.

- Hoạch định các tuyến du lịch liên kết di tích, đưa các không gian bảo tồn văn hoá vật thể, phi vật thể vào quy hoạch chung để định hướng bảo tồn và phát huy giá trị di tích.

- Xác định chương trình, kế hoạch thực hiện đối với khu vực di tích, với những định hướng, nguyên tắc, giải pháp cần tuân thủ và trình tự các bước thực hiện làm cơ sở tiền đề cho việc xã hội hoá, lập và thực thi các dự án bảo tồn di tích. Qua đó làm rõ các nhiệm vụ bảo tồn với từng di tích, di chỉ và các hiện vật liên quan tới di tích.

- Hướng cộng đồng nhân dân sinh sống trong vùng quy hoạch cùng tham gia công tác bảo tồn di tích và di sản văn hoá phi vật thể, tạo điều kiện phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, nâng cao đời sống nhân dân vùng di tích thông qua hoạt động khai thác du lịch, phát triển làng nghề truyền thống.

2.     Đối tượng và Phạm vi nghiên cứu Quy hoạch:

- Đối tượng nghiên cứu: Bao gồm các di sản văn hoá vật thể, di sản văn hoá phi vật th và cảnh quan môi trường di tích.

- Phạm vi nghiên cứu quy hoạch: Toàn bộ các di tích, di chỉ, các hiện vật liên quan tới Khu di tích lịch sử Chiến thắng Bạch Đằng mà trọng tâm là các di tích liên quan đến chiến thắng chống quân Nguyên Mông lần thứ ba dưới sự chỉ huy của Trần Hưng Đạo, tháng 3 năm Mậu Tý 1288 và liên hệ mở rộng các điểm di tích, du lịch sinh thái xung quanh khu vực quy hoạch. Mối liên kết với hệ thống các di tích, các điểm danh lam thắng cảnh trong khu vực. Quy mô quy hoạch tổng thể là 380 ha, bao gồm quần thể gồm 11 điểm di tích đình, đền, miếu, bãi cọc...và các khu vực bảo vệ, dịch vụ du lịch, phát huy giá trị di tích bao quanh, trong đó:

- Khu vực bảo vệ I. 79,47 ha.

- Khu vực bảo vệ II: 114,78 ha.

- Khu vực phục vụ du lịch - hỗ trợ phát huy giá trị di tích: 167,75 ha.

3. Nội dung quy hoạch:

- Định hướng phát triển không gian di tích, không gian du lịch, phân khu chức năng: Bao gồm khu di tích, khu phát huy giá trị di tích, khu bảo vệ cảnh quan, rừng ngập mặn lân cận.

- Về bố cục không gian chia làm 3 khu vực với các chức năng như sau:

+ Khu vực bảo vệ I (79,47 ha): Phạm vi ranh giới được xác định trên cơ sở tuân thủ Luật di sản văn hoá. Là khu vực bảo tồn di tích tương ứng với khu vực bảo vệ I của các di tích. Khu vực này cần có phương án bảo tồn, tôn tạo cho từng di tích dựa trên các tài liệu lịch sử, kết quả khai quật khảo cổ và khảo sát điền dã, xây dựng bia, bin giới thiệu di tích và các biển chỉ dẫn di tích. Đối với các công trình tín ngưỡng, tôn giáo được phân làm hai nhóm chính:

Đối với nhóm di tích: Bảo tồn nguyên gốc các giá trị của di tích, tu bổ phần di tích bị hư hỏng, xuống cấp, chỉ phục hồi trên cơ sở có đầy đủ cứ liệu khoa học.

Đối với nhóm di chỉ khảo cổ học: M rộng khu vực bảo vệ I đối với các đim di tích khảo c hiện nay, tiến hành khoanh vùng, cắm mốc giới để bảo tồn tại chỗ một cách hiệu quả nhất các di chỉ khảo c học. Trưng bày một số di chỉ khảo c học tiêu biu bằng các phương pháp hiện đại đ phục vụ công tác nghiên cu khoa học và giới thiệu đến khách tham quan giá trị của di tích.

+ Khu vực bảo vệ II (114,78 ha): Phạm vi ranh giới được xác định trên cơ sở tạo vành đai bảo vệ cảnh quan cho khu vực bảo vệ I của di tích, đây là khu vực bảo vệ cảnh quan di tích tương ứng với khu vực bảo vệ II của các di tích, là vùng đệm để bảo vệ cảnh quan di tích trước các hoạt động khai thác, xây dựng trong khu vực và của khu vực dân cư xung quanh. Đối với các công trình tín ngưỡng tôn giáo, khu vực II có thể xây dựng một số công trình quy mô nhỏ, không lấn át cảnh quan di tích, phục vụ việc phát huy giá trị di tích. Đối với các khu vực có dấu hiệu khảo cổ tập trung trong các khu vực nuôi trồng thủy sản, trồng lúa, trồng sú vẹt cần được bảo vệ nguyên trạng, nghiêm cấm chuyến đối mục đích sử dụng đất để bảo tồn và không làm xáo trộn tầng văn hóa, phục vụ việc khai quật khảo cổ, làm rõ vị trí, quy mô của trận địa Bạch Đằng lịch sử.

+ Khu vực phát huy giá trị di tích: bao gồm khu công viên khảo cổ, khu công trình công cộng, khu văn hóa lễ hội và các công trình đầu mối kỹ thuật.

+ Khu vực cây xanh bảo vệ cảnh quan.

4. Các nhóm dự án thành phần: Xác định mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho tng nhóm dự án trên cơ sở đánh giá hiện trạng và các yếu tố lịch sử - văn hoá, qua đó phân tích, đề xuất định hướng, xây dựng danh mục các dự án thành phần. Các nhóm dự án bao gồm:

- Nhóm dự án bảo tồn, tôn tạo di tích;

- Nhóm dự án bảo tồn, tôn vinh các giá trị văn hoá phi vật thể;

- Nhóm dự án cảnh quan môi trường;

- Nhóm dự án công trình phục vụ công tác quản lý;

- Nhóm dự án đào tạo nguồn nhân lực, thông tin quảng bá;

- Nhóm quy hoạch xây dựng, hạ tầng;

5.   Các nguồn vốn:

- Vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương.

- Vốn từ ngân sách địa phương.

- Vốn thu từ khai thác các hoạt động du lịch.

- Vốn huy động từ sự đóng góp của t chức, doanh nghiệp và các thành phần kinh tế trong nước và nước ngoài, nguồn vốn đóng góp của nhân dân.

- Các nguồn vốn hợp pháp khác.

6. Trình tự ưu tiên, thời gian và phân kỳ đầu tư:

Thời gian thực hiện: Từ năm 2012 đến năm 2025; cụ thể:

- Giai đoạn 2010-2015: Chun bị đu tư; trin khai một số dự án về bảo tồn di tích và xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, đền bù giải phóng mặt bằng...;

- Giai đoạn 2015-2020: Thực hiện nội dung chính đồ án, tiếp tục đầu tư xây dựng các dự án về khảo cố và di sản văn hóa phi vật thể, hạ tầng, công trình phụ trợ, các dự án đào tạo nguồn lực...

- Giai đoạn 2020-2025: Hoàn thiện các dự án thành phần, các hạng mục phụ trợ; các dự án bảo tồn, tôn vinh giá trị phi vật thể, bảo tồn môi trường, sinh thái rừng, cảnh quan, thông tin liên lạc...

7. T chức thực hiện: y ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh có trách nhiệm thực hiện Quy hoạch; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm thẩm định và theo dõi chuyên môn đối với các dự án thành phần thuộc Quy hoạch; Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính cân đối phần vốn thuộc ngân sách nhà nước để thực hiện Quy hoạch,

III. Ý KIẾN GÓP Ý CỦA CÁC B, NGÀNH:

Cơ bản các ý kiến của Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu đã đượcy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh giải trình và tiếp thu, cụ thể như sau:

1. Ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số 11713/BTC-ĐT ngày 31 tháng 8 năm 2012:

- B sung đánh giá tình hình nghiên cứu quản lý khai thác, bảo tồn Khu di tích, tính tương thích, mi liên hệ với các di tích lịch sử khác thuộc vương triều Trần trên địa bàn: Đ án đã tiếp thu và bổ sung những đánh giá về thực trạng hiện nay trong việc quản lý, bảo vệ, bảo tồn Khu di tích. Đã bổ sung phần liên hệ di tích vương triều Trần vào Chương 3 và khái quát kết quả công tác bảo tồn Khu di tích lịch sử Chiến thắng Bạch Đằng theo quy hoạch đã được y ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh phê duyệt năm 1998.

- Về ý kiến cần giảm ảnh hưởng của khu vực quy hoạch đối với diện tích trồng lúa: Quy họach đã tiếp thu chỉnh sửa bản vẽ cơ cấu sử dụng đất và các bản vẽ liên quan. Bỏ diện tích đào hồ nhân tạo trong Quy hoạch Khu di tích, chỉ sử dụng đất mặt nước sẵn có.

- Nêu rõ ranh giới vùng quy hoạch và mật độ xây dựng, kiến trúc trong khu quy hoạch: Quy hoạch đã tiếp thu và chỉnh sửa vào Chương 6, chia khu trung tâm làm hai khu vực gồm bờ Bắc sông Chanh và bờ Nam sông Chanh. Các khu đất trong Quy hoạch đều có diện tích, tầng cao xây dựng, mật độ xây dựng và hệ số sử dụng đất.

- V ý kiến danh mục đu tư cn cụ th hơn, xác định nhóm các dự án ưu tiên và làm rõ cơ sở tính toán: Danh mục các dự án và tổng mức đầu tư được thể hiện trong bảng 14 của Quy hoạch tổng thể. Quy hoạch cũng đã bổ sung làm rõ cơ sở tính toán và phân kỳ đầu tư từng giai đoạn, phân chia cơ cấu nguồn vốn tương ứng với các giai đoạn đầu tư của Quy hoạch và đề xuất các giải pháp huy động vốn (Chương 8 của Quy hoạch).

2. Ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 6267/BKHĐT- LĐVX ngày 19 tháng 9 năm 2012:

- Cần phân chia khu vực bảo vệ I và II cho phù hợp với Luật di sản văn hóa: Quy hoạch đã tiếp thu và chỉnh sửa trong Bảng 1 - thống kê diện tích trong phạm vi nghiên cứu Quy hoạch.

- Đề nghị giải trình khả năng huy động các nguồn vốn ngoài ngân sách cũng như khả năng cân đi ngân sách của nhà nước hàng năm để thực hiện Quy hoạch; xác định tính chất cụ thể của từng nhóm dự án để sử dụng nguồn vốn phù hợp; sử dụng nguồn vốn xã hội hóa để thực hiện đầu tư đối với công trình hỗ trợ phát huy giá trị, phục vụ khách du lịch: Quy hoạch đã bổ sung, làm rõ cơ sở tính toán và phân kỳ đầu tư từng giai đoạn, phân chia cơ cấu nguồn vốn tương ng các giai đoạn đầu tư, kèm theo giải pháp huy động vốn. Đối với các dự án có khả năng hoàn vốn trực tiếp thực hiện theo phương thức xã hội hóa, ngân sách nhà nước chỉ đầu tư các hạng mục không thể hoàn vốn trực tiếp.

Do Khu di tích lịch sử Chiến thắng Bạch Đằng, tỉnh Quảng Ninh đã được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt quan trọng, vì vậy theo quy đnh tại Điều 12, Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định thm quyn, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu b, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Quy hoạch./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng;

- Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên;

- Văn phòng Chính phủ (kèm Hồ sơ Quy hoạch

& Dự tho Quyết định phê duyệt Quy hoạch);

- Lưu: VT, KHTC, DSVH, TĐT. 10

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác