1104/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức "Liên hoan Tiếng hát Đường 9 Xanh "

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ kế hoạch công tác năm 2010 của Cục Nghệ thuật biểu diễn đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị tổ chức "Liên hoan Tiếng hát Đường 9 Xanh" vào tháng 7 năm 2010 tại thị xã Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Điều 2. Kinh phí tổ chức Liên hoan lấy từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2010 của Cục Nghệ thuật biểu diễn đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-BT Hoàng Tuấn Anh (để báo cáo)

-Lưu: VT- HTTQT HTM.7.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác