1104/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc ban hành Quy chế chấm thi, xét khen thưởng Hội thi “Tài năng trẻ học sinh, sinh viên các trường văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP, ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 579/QĐ-BVHTTDL, ngày 20/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Hội thi “Tài năng trẻ học sinh, sinh viên các trường văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch” lần thứ nhất;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đào tạo - Trưởng Ban Tổ chức Hội thi,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế chấm thi, xét khen thưởng Hội thi “Tài năng trẻ học sinh, sinh viên các trường văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch”.

Điều 2. Trưởng Ban Tổ chức Hội thi có trách nhiệm hướng dẫn việc thực hiện Quy chế chấm thi, xét khen thưởng Hội thi “Tài năng trẻ học sinh, sinh viên các trường văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch”.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Ban Giám khảo, Ban Trọng tài và Vụ trưởng Vụ Đào tạo - Trưởng Ban Tổ chức Hội thi chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;                                  
- Bộ trưởng;           
- Lưu: VT, ĐT

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác