1108/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 1108/QĐ-BVHTTDL ngày 22 tháng 3 năm 2013 Về việc đón đoàn nghệ sỹ Mê-hi-cô vào biểu diễn tại Việt Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật (Cục Nghệ thuật biểu diễn) phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế và Đại sứ quán Liên bang Mê-hi-cô tại Việt Nam đón đoàn ba lê Mê-hi-cô (10 người) sang Việt Nam biểu diễn nghệ thuật.

- Thời gian: từ ngày 16 đến 21 tháng 9 năm 2013

- Địa điểm: Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh

Điều 2. Kinh phí:

- Phía Mê-hi-cô chi vé máy bay quốc tế khứ hồi, cước vận chuyển đạo cụ cho đoàn nghệ thuật Mê-hi-cô.
- Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật chịu chi phí ăn, ở, đi lại, tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật, phiên dịch, lễ tân, tham quan cho đoàn Mê-hi-cô tại Việt Nam, bồi dưỡng cán bộ phục vụ đoàn và các chi phí khác liên quan (trích từ nguồn kinh phí hoạt động năm 2013 của Trung tâm).
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, HTQT

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác