1109/TB-BVHTTDL

TLBT, CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo tổ chức triển khai 03 Đề án của ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

Ngày 17 tháng 3 năm 2015, tại Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh - Trưởng Ban Chỉ đạo 03 Đề án (Đề án Xây dựng đội ngũ trí thức ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch đến năm 2020; Đề án Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên trình độ cao trong lĩnh vực Văn hoá nghệ thuật giai đoạn 2011-2020 và Đề án Đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo của các trường Văn hoá nghệ thuật giai đoạn 2011-2020) đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo nghe báo cáo kết quả thực hiện năm 2014 và dự kiến Kế hoạch triển khai thực hiện các Đề án năm 2015.
Tham dự họp có các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc của 03 Đề án, gồm đại diện các Bộ: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo; các Cục, Vụ, đơn vị liên quan thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Sau khi nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện 03 Đề án năm 2014, dự kiến Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ cụ thể năm 2015, một số đề xuất, kiến nghị và ý kiến phát biểu của các đại biểu, Bộ trưởng kết luận:
1. Ghi nhận, đánh giá cao hiệu quả công việc và tinh thần làm việc của Vụ Đào tạo - đơn vị chủ trì trong việc tổ chức thực hiện Kế hoạch năm 2014 triển khai các Đề án của ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và công tác chuẩn bị nội dung cuộc họp của Ban Chỉ đạo. Về cơ bản, nhất trí với Báo cáo kết quả triển khai thực hiện năm 2014 và dự kiến Kế hoạch triển khai 03 Đề án năm 2015.
2. Giao Vụ Đào tạo - đơn vị chủ trì triển khai thực hiện các Đề án, phối hợp với các Tổng cục, Cục, Vụ chức năng và các địa phương triển khai 03 Đề án năm 2015 và giai đoạn 2016-2020 với các nhiệm vụ sau:
a) Hoàn thiện Kế hoạch triển khai 03 Đề án năm 2015 theo kinh phí đã được cấp năm 2015.
b) Rà soát, đánh giá mục tiêu việc triển khai 03 Đề án trong những năm qua, trên cơ sở đó xây dựng nội dung, kế hoạch triển khai thực hiện giai đoạn 2016-2020.
c) Chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên, giáo viên ngắn hạn, dài hạn ở trong nước và ngoài ngước, nhằm đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng và các tiêu chuẩn theo quy định; chú trọng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho đội ngũ giảng viên, giáo viên các cở sở đào tạo trực thuộc Bộ.
d) Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng tài năng đối với các ngành năng khiếu nghệ thuật; phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ xây dựng chế độ, chính sách thu hút, sử dụng tài năng trong lĩnh vực nghệ thuật nói chung và nghệ thuật biểu diễn truyền thống, dân tộc nói riêng; vấn đề chế độ chính sách cho con em các dân tộc thiểu số.
đ) Tiếp tục đổi mới nội dung chương trình và phương pháp đào tạo; chương trình đào tạo đối với các ngành nghệ thuật biểu diễn cần tăng nội dung, kiến thức thực hành, đảm bảo phù hợp với mục tiêu, trình độ, ngành, chuyên ngành đào tạo, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu xã hội; tập trung biên soạn các giáo trình dùng chung đối với các môn học, phấn đấu đến cuối năm 2015 tất cả các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ có đủ giáo trình phục vụ đào tạo. Chú trọng việc giáo dục lối sống và đạo đức nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ.
e) Tập trung đầu tư nâng cấp trường, phát triển mạng lưới cơ sở đào tạo Văn hoá, Thể thao và Du lịch đảm bảo đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội và phù hợp với Chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam đến năm 2020 và Quy hoạch mạng lưới các cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng đến năm 2020.
g) Theo dõi việc triển khai thực hiện Luật giáo dục Đại học và Luật Giáo dục nghề nghiệp ở các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ chịu sự điều chỉnh bởi cả 2 luật với mục tiêu đào tạo khác nhau, về những khó khăn, vướng mắc trong thực tế đào tạo và quản lý, nghiên cứu, xem xét để kịp thời tham mưu với Lãnh đạo Bộ.
3. Giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì phối hợp với Vụ Đào tạo và các đơn vị liên quan rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy của cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ theo điều lệ của trường đại học, cao đẳng đủ số lượng, đảm bảo chất lượng trong năm 2016-2020; kiện toàn các phòng: Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục; Quản lý học sinh, sinh viên; mô hình viện nghiên cứu trực thuộc trường, trong đó chú trọng đảm bảo tiêu chí của Viện nghiên cứu ở các trường được lựa chọn trọng điểm; xây dựng dự án nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức của ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch đến năm 2020; rà soát, điều chỉnh, bổ sung, xây dựng mới các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách cấp bách, đặc thù đối với giảng viên, giáo viên và học sinh, sinh viên.
4. Giao Vụ Kế hoạch, Tài chính chủ trì phối hợp với Vụ Đào tạo và các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung và bố trí thời gian làm việc giữa lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch với Bộ Tài chính và các Bộ liên quan về việc triển khai thực hiện 03 Đề án giai đoạn 2016-2020, đảm bảo bố trí nguồn ngân sách hàng năm để triển khai các Dự án thuộc 03 Đề án cũng như cơ chế cấp ngân sách, việc triển khai trong toàn ngành, từ Trung ương đến địa phương; thực hiện việc đầu tư kinh phí tập trung, tránh dàn trải.
5. Giao Vụ Đào tạo:
- Chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch, Tài chính và các đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện 03 Đề án giai đoạn 2016 - 2020, đảm bảo yêu cầu sát với thực tế và điều kiện ngân sách; chuẩn bị nội dung, bố trí thời gian tổ chức họp sơ kết việc thực hiện 03 Đề án của ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để rà soát, đánh giá việc triển khai giai đoạn 1 theo mục tiêu của các Đề án (từ khi triển khai đến năm 2015, phương hướng triển khai giai đoạn tiếp theo từ năm 2016-2020); chú ý báo cáo bổ sung về tình hình và số liệu đầu tư xây dựng cơ bản đối với các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ.
- Phối hợp với các Cục, Vụ tham mưu để lãnh đạo Bộ chủ động làm việc với các Bộ, Ngành liên quan, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc một số công việc chưa được thực hiện về cơ chế chính sách, nguồn lực để thực hiện có hiệu quả nhất.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan liên quan triển khai thực hiện./.
 
 Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Các Vụ, đơn vị liên quan (để thực hiện);
- Các thành viên Ban chỉ đạo (để thực hiện);
- Lưu: VT, VP(THTT), TM.60.   
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác