110/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc giao nhiệm vụ lập Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thư viện công cộng đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành trong thời kỳ Công nghiệp hóa-Hiện đại hóa”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 và Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội.

Căn cứ Quyết định số 581/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1913/QĐ-BVHTTDL ngày 22 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Chương trình phối hợp chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện “Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020”;

Căn cứ Quyết định số 10/QĐ-BVHTTDL ngày 04 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thông tin phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Thư viện Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020;
Căn cứ Chỉ thị số 179/CT-BVHTTDL ngày 13 tháng 9 năm 2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng đội ngũ tri thức ngành văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2020”;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thư viện tại Tờ trình số 02/TTr-TV ngày 06 tháng 01 năm 2012 về việc xin ý kiến phê duyệt xây dựng Dự án – Đề án;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Vụ Thư viện thực hiện nhiệm vụ lập Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thư viện công cộng đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành trong thời kỳ Công nghiệp hóa-Hiện đại hóa” trình Bộ trưởng phê duyệt.

- Thời gian hoàn thành trình phê duyệt: ngày 30 tháng 9 năm 2012.

- Kinh phí thực hiện: từ nguồn sự nghiệp kinh tế năm 2012 giao về Văn phòng Bộ.

Điều 2. Vụ Thư viện có nhiệm vụ:

- Chủ trì, phối hợp thực hiện với các đơn vị thuộc Bộ, các đơn vị trực thuộc các Bộ, ngành khác có liên quan và các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành xây dựng và trình phê duyệt đề cương, dự toán và nội dung Đề án, đảm bảo đúng mục tiêu, nội dung và tiến độ theo yêu cầu.

- Báo cáo thường kỳ 03 tháng về kết quả thực hiện nhiệm vụ để Bộ tổ chức nghiệm thu theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Thư viện và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng;
- Lưu: VT, KHTC

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác