110/TTR-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Tờ trình Về việc thành lập Bảo tàng Lịch sử quốc gia trên cơ sở sáp nhập Bảo tàng Lịch sử Việt Nam và Bảo tàng Cách mạng Việt Nam

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 281/2006/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2006 về việc phê duyệt Đề án xây dựng Bảo tàng Lịch sử quốc gia, trong đó nêu rõ:

Nhiệm vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch giai đoạn 2006-2010) “Tiến hành các thủ tục về mặt tổ chức sáp nhập Bảo tàng Lịch sử Việt Nam và Bảo tàng Cách mạng Việt Nam, thành lập Bảo tàng Lịch sử quốc gia’’,

Căn cứ Quyết định số 688/QĐ-TTg ngày 17 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề cương tổng quát nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử quốc gia, trong phần tổ chức thực hiện có giao Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch:

“Tiến hành sáp nhập Bảo tàng Lịch sử Việt Nam và Bảo tàng Cách Cách mạng Việt Nam, thành lập Bảo tàng Lịch sử quốc gia, nhằm phát huy mọi nguồn lực để thực hiện dự án đảm bảo chất lượng, tiến độ, hiệu quả ",

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Đề án thành lập Bảo tàng Lịch sử quốc gia trên cơ sở sáp nhập Bảo tàng Lịch sử Việt Nam và Bảo tàng Cách mạng Việt Nam, gồm những nội dung chính như sau:

A. SỰ CẦN THIẾT THÀNH LẬP BẢO TÀNG LỊCH SỬ QUỐC GIA

1. Vào cuối những năm 50 của thế kỷ XX, Đảng và nhà nước ta đã thành lập Bảo tàng Lịch sử Việt Nam và Bảo tàng Cách mạng Việt Nam. Từ ngày thành lập đến nay, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam và Bảo tàng Cách mạng Việt Nam, đã không ngừng phấn đấu và hoàn thành nhiệm vụ chính trị, khoa học được giao; tổ chức sưu tầm được nhiều sưu tập tài liệu, hiện vật có gia trị về lịch sử, văn hóa, về cách mạng và những thành tựu của công cuộc đổi mới Do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo; từng bước đổi mới trưng bày và công tác quần chúng góp phần giáo dục về lịch sử, truyền thống cách mạng cho nhân nhân, nhất là thế hệ trẻ; giới thiệu lịch sử và văn hoá Việt Nam cho bạn bè quốc tế...Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, hai bảo tàng cũng bộc lộ những hạn chế cần giải quyết:

Trước hết, Bảo tàng Cách mạng Việt Nam sử dụng lại Sở thuế Đông Dương của người Pháp để cải tạo phục vụ trưng bày. Bảo tàng Lịch sử Việt Nam sử dụng công trình kiến trúc cũ từ thời Pháp để lại, nên quy mô của cả hai bảo tàng đều rất nhỏ, cơ sở vật chất lạc hậu, hiện tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam có diện tích 13.000M2, trong đó diện tích trưng bày chiếm 2.200m2; Bảo tàng Cách mạng Việt Nam có diện tích gần 10.000M2, trong đó diện tích trưng bày là 2.000M2. Diện tích của cả hai bảo tàng cộng lại được khoảng 23.000M2, trong đó diện tích dành cho trưng bày chỉ có hơn 4.000M2, vì thế không đủ diện tích để trưng bày, giới thiệu các sưu tập, thay đổi các trưng bày chuyên đề. Không gian sân vườn của cả hai bảo tàng rất chật hẹp, lại do cả 3 phía đều tiếp giáp mặt phố nên không có điều kiện mở rộng quy mô bảo tàng. Công trình kiến trúc hiện nay của cả hai bảo tàng đều không phù hợp với trưng bày của loại hình bảo tàng lịch sử-xã hội, một loại hình bảo tàng đòi hỏi những không gian kiến trúc lớn để trưng bày hiện vật thể khối lớn và thể hiện những sự kiện lịch sử tiêu biểu.

Về nội dung trưng bày, cả hai bảo tàng đều chưa giới thiệu được một cách toàn diện về sự phát triển liên tục của lịch sử Việt Nam. Bảo tàng Lịch sử Việt Nam chỉ trưng bày về lịch sử Việt Nam từ thời Tiền sử đến Cách mạng tháng Tám còn Bảo tàng Cách mạng Việt Nam chỉ giới thiệu về lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến nay. Sự phân định này đã làm mất di tích liên tục, toàn diện của tiến trình lịch sử dân tộc đồng thời còn trùng lặp về nội dung trưng bày giữa hai bảo tàng, đặc biệt là giai đoạn từ 1858 đến 1945. Mặt khác, nội dung trưng bày của cả hai bảo tàng đều chủ yếu tập trung ở mảng lịch sử chống ngoại xâm và đấu tranh cách mạng, chưa phản ánh toàn diện diễn trình lịch sử, kinh tế, văn hoa xã hội. Lịch sử là một dòng chảy liên tục, vì vậy việc giới thiệu lịch sử phát triển liên tục của một đất nước thành hai phần tách rời nhau, ở hai bảo tàng khác nhau là không hợp lý cả về nội dung lịch sử và tổ chức bộ máy.

2. Từ nhiều năm nay, trong các cuộc hội nghị, hội thảo, nhiều nhà nghiên cứu về lịch sử, về văn hoá đều đề nghị Nhà nước cho thành lập và xây dựng Bảo tàng Lịch sử quốc gia xứng tầm với lịch sử dân tộc. Việc sáp nhập Bảo tàng Lịch sử Việt Nam và Bảo tàng Cách mạng Việt Nam không phải là một sự sáp nhập cơ học đơn thuần, mà là trên cơ sở lấy tài liệu, hiện vật và đội ngũ cán bộ của hai bảo tàng này làm nòng cốt và tiến hành đổi mới căn bản về nội dung và hình thức trưng bày, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước để thành lập và xây dựng một bảo tàng hoàn toàn mới, hiện đại và khoa học.

Việc thành lập Bảo tàng Lịch sử quốc gia là một nhu cầu cấp thiết để có điều kiện tập trung tài liệu, hiện vật, nguồn nhân lực và cơ sở vật chất - kỹ thuật công nghệ hiện đại phục vụ công tác xây dựng nội dung và hình thức trưng bày của Bảo tàng Lịch sử quốc gia mới đang được tiến hành xây dựng; tổ chức sưu tầm hiện vật; đào tạo cán bộ quản lý, chuyên môn nghiệp vụ để vận hành, quản lý và giữ gìn lâu dài di sản lịch sử - văn hóa của dân tộc; giới thiệu toàn diện và đầy đủ quá trình phát triển liên tục của lịch sử Việt Nam từ thời Tiền sử đến thời đại ngày nay, về di sản văn hoá đa dạng và phong phú của các dân tộc Việt Nam; góp phần giáo dục truyền thống, phổ biến tri thức về lịch sử, văn hóa; đào tạo thực hành, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ bảo tàng, là một trung tâm thông tin tư liệu về lịch sử, di sản văn hoá và bảo tàng học Việt Nam đồng thời tạo điều kiện cho sự đổi mới và phát triển của hệ thống bảo tàng nước

3. Hiện nay, Dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Lịch sử quốc gia đang bước vào giai đoạn triển khai khẩn trương, đòi hỏi công tác thiết kế, thi công nội dung và hình thức trưng bày bảo tàng phải phối hợp đồng bộ, chặt chẽ với việc thiết kế, thi công kiến trúc công trình bảo tàng. Việc chuẩn bị nội dung trưng bày Bảo tàng Lịch sử quốc gia là công việc hết sức phức tạp, khối lượng công việc lớn, thời gian thực hiện gấp và đòi hỏi tính chủ động và tính chuyên môn cao. Bên cạnh đó, toàn bộ nội dung trưng bày Bảo tàng Lịch sử quốc gia còn phải đảm bảo tính chính trị, khoa học, phản ảnh nhiêu lĩnh vực đời sống xã hội qua các thời kỳ lịch sử, thể hiện tính toàn quốc, tính đa dân tộc, tính thông nhất trong đa dạng của các nền văn hóa, sự gắn kết các cộng đồng dân tộc để xây dựng và phát triển đất nước mà không bó hẹp trong phạm vi trang trí mỹ thuật cho trưng bày bảo tàng. Để thực hiện việc trưng bày và vận hành của Bảo tàng Lịch sử quốc gia cần phải tiến hành đồng thời việc sưu tầm bổ sung hiện vật, đào tạo mới và đào tạo lại nguồn nhân lực hiện có của hai Bảo tàng.

Vì những lý do đó, việc thành lập Bảo tàng Lịch sử quốc gia trên cơ sở sáp nhập Bảo tàng Lịch sử Việt Nam và Bảo tàng Cách mạng Việt Nam trong giai đoạn này là một nhu cầu cấp thiết và là một giải pháp tích cực, hợp lý nhằm tập trung cao độ và phát huy hết nguồn lực hiện có của hai bảo tàng tập trung cho việc xây dựng Bảo tàng Lịch sử quốc gia và chuẩn bị điều kiện tiếp nhận công trình Bảo tàng Lịch sử quốc gia đưa vào khai thác, sử dụng.

B. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐỀ ÁN SÁP NHẬP BẢO TÀNG LỊCH SỬ VIỆT NAM VÀ BẢO TÀNG CÁCH MẠNG VIỆT NAM, THÀNH LẬP BẢO TÀNG LỊCH SỬ QUỐC GIA

I. Kết cấu của đề án

A. Sự cần thiết và cơ sở pháp lý xây dựng Đề án.

B. Mục tiêu, quan điểm và phương án xử lý về nhân sự, tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính, tài sản.

C. Trách nhiệm và thời gian tổ chức thực hiện.

II. Nội dung chính của Đề án

1. Tổ chức bộ máy

1.1. Tên gọi

- Bảo tàng Lịch sử quốc gia

- Tên giao dịch quốc tế: VIET NAM NATIONAL MUSEUM OF HISTORY

- Tên miền: https://nmh.vn

- https://baotanglichsuquocgia.vn

1.2. Vị trí

a) Bảo tàng Lịch sử quốc gia là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

b) Bảo tàng Lịch sử quốc gia có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng hạch toán độc lập, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và ngân hàng;

c) Bảo tàng Lịch sử quốc gia là bảo tàng đầu hệ của các bảo tàng, được đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật - công nghệ hiện đại, cùng với đội ngũ cán bộ, chuyên gia có trình độ quản lý, điều hànhl chuyên môn, nghiệp vụ hàng đầu sẽ là cơ sở đào tạo thực hành, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ và các hình thức hoạt động của một bảo tàng hiện đại cho các bảo tàng khác trong hệ thống bảo tàng Việt Nam;

đ) Bảo tàng Lịch sử quốc gia là một thiết chế văn hóa đặc biệt, giữ vai trò quan trọng trong việc lưu giữ và phát huy giá trị di sản lịch sử - văn hoá Việt Nam; giới thiệu toàn diện về lịch sử đất nước phát triển liên tục từ thời Tiền sử cho đến ngày nay, về sự phong phú, đa dạng của văn hóa các dân tộc Việt Nam... chống lại khuynh hướng đồng hóa về văn hóa.

1. 3. Chức năng

Nghiên cứu, sưu tầm, khai quật khảo cổ học, bảo quản và trưng bày các tài liệu, hiện vật, di vật cổ vật và bảo vật quốc gia, các sưu tập hiện vật về lịch sử - văn hóa Việt Nam từ thời Tiền sử đến ngày nay nằm phục vụ nghiên cứu khoa học, đào tạo thực hành, giáo dục, thăm quan, phổ biến tri thức lịch sử, di sản văn hoá, bảo tàng học và tổ chức các hoạt động văn hoá, trình diễn nghệ thuật gắn với bảo tàng đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hoá của mọi đối tượng công chúng trong và ngoài nước.

1. 4. Nhiệm vụ và quyền hạn

a) Nhiệm vụ thường xuyên

- Trình Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch phê duyệt Quy hoạch phát triển, kế hoạch hàng năm, năm năm và dài hạn của Bảo tàng;

- Trình Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động các quy chế về quản lý và khai thác của Bảo tàng;

- Trình Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch phê duyệt các đề tài nghiên cứu khoa học chương trình, kế hoạch hợp tác với các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước phụ vụ cho hoạt động và sự phát triển của Bảo tàng;

- Tổ chức thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với từng lĩnh vực tại Bảo tàng;

- Tổ chức thăm dò, khảo sát, khai quật khảo cổ; sưu tầm, lưu giữ, bảo quản, nghiên cứu, trưng bày và giới thiệu tài liệu, hiện vật về lịch sử -văn hóa Việt Nam từ thời Tiền sử tới ngày nay trong phạm vi cả nước và ở nước ngoài;

- Nghiên cứu, tư vấn, thẩm định giá trị tài liệu, hiện vật (di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia) và các khâu công tác trong hoạt động bảo tàng;

- Nghiên cứu về lịch sử dân tộc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao thông qua các tài liệu, hiện vật (di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia) của Bảo tàng;

- Hướng dẫn, phục vụ nhân dân trong nước, khách nước ngoài thăm quan, nghiên cứu tại bảo tàng; thực hiện các hình thức tuyên tuyên giáo dục về lịch sử -văn hóa Việt Nam từ thời Tiền sử tới ngày nay và tiểu sử, sự nghiệp các danh nhân của đất nước thông qua tài liệu, hiện vật của Bảo tàng;

- Tổ chức các cuộc trưng bày, hội nghị, hội thảo về lịch sử, di sản văn hoá và bảo tàng học trong nước và quốc tế;

-Trao đổi, hợp tác, tư vấn, thẩm định giá trị tài liệu, hiện vật (di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia); hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho các bảo tàng, di tích, nhà trưng bày, chủ sở hữu di sản hợp pháp trên toàn quốc phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao và theo sự phân công của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc theo đề nghị của tổ chức và cá nhân;

- Tổ chức thực hiện các hoạt động trao đổi văn hóa, hợp tác quốc tế liên quan đến lĩnh vực bảo tàng theo kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phù hợp với quy định của pháp luật;

- Tiếp nhận tài liệu, hiện vật về lịch sử - văn hóa, danh nhân Việt Nam; văn hóa nước ngoài do các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước trao tặng hoặc gửi giữ theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện việc điều chuyển tài liệu, hiện vật và cung cấp bản sao, phục chế tài liệu, hiện vật theo chức năng, nhiệm vụ được giao và quy định của pháp luật,

- Tham gia đào tạo thực hành cho cán bộ bảo tàng trong hệ thống bảo tàng Việt Nam theo sự phân công của Bộ trưởng

- Nghiên cứu, lựa chọn, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào hoạt động của Bảo tàng;

- Tổ chức và quản lý các hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí, sinh hoạt cộng đồng; các hoạt động dịch vụ phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao và quy đình của pháp luật trong phạm vi Bảo tàng;

- Báo cáo định kỳ và đột xuất Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tình hình triển khai quy hoạch, kế hoạch xây dựng và phát triển Bảo tàng;

- Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, nhân sự và thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bô, viên chức, người lao động của Bảo tàng theo phân cấp quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và quy định của pháp luật;

- Thu các loại phí, lệ phí, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật;

- Đảm bảo an ninh, an toàn trong khu vực do Bảo tàng quản lý;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao.

b) Nhiệm vụ xây dựng nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Tập trung trí tuệ, nhân lực, vật lực thực hiện nhiệm vụ xây dựng nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử quốc gia mà Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã giao; phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Bộ Xây dựng trong việc thiết kế, thi công kiến trúc và thiết kế, thi công trưng bày một cách đồng bộ để đảm bảo hiệu quả trong quản lý khai thác, sử dụng công trình Bảo tàng Lịch sử quốc gia sau này, cụ thể như sau:

- Là đầu mối gắn kết việc xây dựng nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử quốc gia (do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch làm Chủ đầu tư Dự án thành phần) với việc xây dựng công trình Bảo tàng Lịch sử quốc gia (do Bộ Xây dựng làm Chủ đầu tư);

- Điều phối các tiểu dự án và trực tiếp thực hiện một số tiểu dự án nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử quốc gia;

- Lập kế hoạch kinh phí hàng năm, tiếp nhận, quản lý sử dụng, thanh quyết toán theo chế độ hiện hành;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo đội ngũ cán bộ có đủ trình độ chuyên môn, ngoại ngữ và khoa học - công nghệ để tiếp thu quản lý và vận hành khi công trình Bảo tàng Lịch sử quốc gia hoàn thành và đưa vào sử dụng;

- Đề xuất cơ chế thực hiện dự án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Thường xuyên báo cáo Bộ trưởng nội dung và tiến độ triển khai dự án;

- Tổ chức và phối hợp với các cơ quan chức năng thẩm định các tiểu dự án có liên quan đến nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử quốc gia trình cấp co thẩm quyền phê duyệt,

- Phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Lịch sử quốc gia lập dự toán kinh phí về xây dựng nội dung và hình thức trưng bày và tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao.

1.5. Cơ cấu tổ chức

a) Ban giám đốc

Bảo tàng Lịch sử quốc gia có Giám đốc và các Phó Giám đốc. Giám đốc và Phó Giám đốc do Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch bổ nhiệm, miễn nhiệm.

- Giám đốc chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Bảo tàng Lịch sử quốc gia và thực nện Dự án thành phần Xây dựng nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử quốc gia do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Chủ đầu tư.

- Các Phó Giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

b) Các phòng, ban chuyên môn và đơn vị trực thuộc

* Các phòng, ban chuyên môn được thành lập trong giai đoạn đầu khi sáp nhập hai Bảo tàng, đồng thời là giai đoạn chuẩn bị đầu tư và thực hiện Dự án Xây dựng nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử quốc gia từ quý III năm 2011 gồm:

- Phòng Hành chính, Quản trị;

- Phòng Tổ chức cán bộ;

- Phòng Kế hoạch, Tài chính;

- Phòng An ninh bảo vệ;

- Phòng Nghiên cứu, Sưu tầm;

- Phòng Nghiên cứu, Trưng bày;

- Phòng Tuyên truyền;

- Phòng Giáo dục, Công chúng;

- Phòng Quản lý kho hiện vật;

- Phòng Kỹ thuật;

- Phòng Bảo quản phục chế hiện vật,

- Phòng Thông tin, Tư liệu, Thư viện;

- Phòng Hợp tác quốc tế,

- Phòng Quản lý Bảo tàng ngoài trời và Tưởng niệm Danh nhân;

- Ban Xây dựng nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

* Các phòng, trung tâm và các đơn vị trực thuộc sẽ được thành lập thêm trong giai đoạn hoàn thiện, tiếp nhận công trình, tổ chức trưng bày đưa Bảo tàng vào sử dụng từ quý I năm 2014 gồm:

- Phòng Khám phá sáng tạo;

- Phòng Chiến lược phát triển bảo tàng,

- Phòng Mỹ thuật;

- Phòng Y tá

- Trung tâm Khảo cổ học và một số trung tâm khác.

Căn cứ yêu cầu phát triển, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia trình Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định tổ chức bộ máy cụ thể.

Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc.

2. Nhân sự, biên chế

Hiện nay, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam có 139 cán bộ, viên chức biên chế và hợp đồng, trong đó có 5 tiến sĩ, 22 thạc sĩ, 73 cử nhân, 4 cao đẳng, 9 trung cấp và một số trình độ chuyên môn khác; Bảo tàng Cách mạng Việt Nam hiện có 84 cán bộ, viên chức biên chế và hợp đồng trong đó có 01 tiến sĩ, 10 thạc sĩ, 54 cử nhân và một số trình độ khác. Khi sáp nhập, Bảo tàng Lịch sử quốc gia tiếp nhận nguyên trạng toàn bộ cán bộ, viên chức biên chế và hợp đồng của hai Bảo tàng (223 người). Sau đó sẽ kiện toàn Ban Lãnh đạo, sắp xếp, bố trí, luân chuyển, đề bạt cán bộ quản lý các phòng, ban chuyên môn một cách khoa học, hợp lý nhằm ổn định tổ chức, duy trì hoạt động thường xuyên của Bảo tàng, đồng thời tập trung nguồn nhân lực xây dựng Bảo tàng Lịch sử quốc gia. Kiện toàn tổ chức. Đảng và các đoàn thể khác.

3. Tài chính, tài sản

Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, Bảo tàng Cách mạng Việt Nam tiến hành kiểm kê tài chính, tài sản, lập hồ sơ, sổ sách tài chính, kế toán và bàn giao cho Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

Bảo tàng Lịch sử quốc gia tiếp nhận toàn bộ tài chính, tài sản, tài liệu, hiện vật của hai Bảo tàng, được kế thừa toàn bộ quyền lợi và tiếp tục thực hiện nghĩa vụ, trách nghiệm của hai Bảo tàng trước khi sáp nhập.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Từ tháng 6 đến tháng 7 năm 2011: Xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ Đề án thành lập Bảo tàng Lịch sử quốc gia trên cơ sở sáp nhập Bảo tàng Lịch sử Việt Nam và Bảo tàng Cách mạng Việt Nam.

2. Từ tháng 8 năm 2011: Tổ chức thực hiện sáp nhập sau khi có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thành lập Bảo tàng Lịch sử quốc gia. Sắp xếp, kiện toàn bộ máy tổ chức, bàn giao, tiếp nhận tài chính, tài sản, trang thiết bị, tài liệu, hiện vật, nhà cửa, đất đai và các nội dung khác để Qua Bảo tàng Lịch sử quốc gia vào hoạt động bình thường.

Trên đây là nội dung chính của Đề án thành lập Bảo tàng Lịeh sử quốc gia trên cơ sở sáp nhập Bảo tàng Lịch sử Việt Nam và Bảo tàng Cách mạng Việt Nam, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành Quyết định thành lập Bảo tàng Lịch sử quốc gia và giao Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định quy đinh chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bảo tàng Lịch sử quốc gia theo quy định./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Các phó Thủ tướng (để báo cáo);

- Văn phòng Chính phủ,

- Bộ Nội vụ;

- Lưu: VP, Vụ TCCB (2), MC 10.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác