1112/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 1112/QĐ-BVHTTDL ngày 22 tháng 3 năm 2013 Về việc thành lập Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2014

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Thông tư số 03/2012/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 3 năm 2012 quy định việc quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập 07 Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ (sau đây viết tắt là Hội đồng) theo nhóm lĩnh vực, đưa vào thực hiện trong kế hoạch năm 2014, bao gồm:
1. Hội đồng lĩnh vực Văn hoá, Di sản.
2. Hội đồng lĩnh vực Gia đình.
3. Hội đồng Thể dục thể thao.
4. Hội đồng lĩnh vực Du lịch.
5. Hội đồng lĩnh vực Nghệ thuật.
6. Hội đồng lĩnh vực Thông tin, Thư viện.
7. Hội đồng lĩnh vực Mỹ thuật
(Danh sách thành viên và thư ký các Hội đồng kèm theo Quyết định này)
Điều 2. Các Hội đồng tại Điều 1 có nhiệm vụ:
Xây dựng đầu bài các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo lĩnh vực được xác định là nhiệm vụ đột phá của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để đặt hàng cho các đơn vị có đủ năng lực thực hiện;
Phân tích, đánh giá các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong Danh mục sơ bộ nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo nhóm lĩnh vực năm 2014 và kiến nghị Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo nhóm lĩnh vực đưa vào tuyển chọn, xét chọn trong năm 2014;
Các Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3. Kinh phí họp các Hội đồng được trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học năm 2013 cấp về Văn phòng Bộ.
Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, thành viên các Hội đồng, Thư ký của các Hội đồng tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng;
- Các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, KHCNMT

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác