1115/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc đón nghệ sỹ opera Anh Quốc để tổ chức biểu diễn tác phẩm hợp xướng Requiem

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTĐL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp của Bộ Văn hóa- Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), ban hành kèm theo Quyết định số 47/2004/QĐ-BVHTT ngày 2/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam;

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Nhà hát Nhạc Và kịch Việt Nam phối hợp Hội đồng Anh đón nghệ sỹ Opera Anh Quốc (6 người) để tổ chức biểu diễn tác phẩm hợp xướng Requiem của nhạc sỹ cố điển Verdi.

- Thời gian: Từ 10/5 đến 20/5/2010 (biểu diễn ngày 15/5 và ngày 15/5/2010)

- Địa điểm: Nhà hát lớn Hà Nội

Điều 2. Về kinh phí:

+ Hội đồng Anh tại Hà Nội đài thọ vé máy bay, đi lại, ăn ở, khách sạn

+ Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam chịu chi phí tổ chức biểu diễn và lễ tân.

Điều 3. Chánh Văn phòng Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam, Giám đốc Nhà hát Lớn Hà Nội và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-BT Hoàng Tuấn Anh (để b/c)

-Lưu: VT- HTQT, TQA (8)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác