111/QĐ-BVHTTDL

BỘ TRƯỞNG- Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2010

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 82/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 15/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Quy chế về trình tự, thủ tục soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 201 0.

Điều 2. Thủ trưởng các đơn vị có văn bản quy phạm pháp luật đăng ký chịu trách nhiệm chủ trí triển khai xây dựng, hoàn thiện và trình văn bản đúng tiến độ thời gian và đảm bảo chất lượng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và các Tổng cục, Cục, Vụ trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ (để b/c);

- Lưu: VT. PC, TO (40).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác