1122/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đón chuyên gia nước ngoài

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Quyết định số 1973/QĐ- BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Học viện Ầm nhạc Quốc gia Việt Nam đón 02 chuyên gia Na Uy là bà Siri Torjesen, giảng viên thanh nhạc và ông Sigmund Hjelset, giảng viên piano sang Việt Nam lên lớp master và biếu diễn báo cáo tại Khoa Thanh nhạc và Khoa Piano.
Thời gian: Từ ngày 14 đến ngày 21 tháng 04 năm 2015.
Điều 2. Về kinh phí:
- Dự án Transposition chịu mọi chi phí cho chuyên gia Na Uy bao gồm vé máy bay khứ hồi hành trình quốc tế, lương chuyên gia, lệ phí visa, bảo hiếm tại Việt Nam, phí lưu trú.
- Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam chịu các chi phí tố chức lớp học, biểu diễn báo cáo, chi phí lễ tân, đón tiếp, mời cơm chuyên gia, tặng phẩm, trích từ nguồn ngân sách năm 2015.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, HTQT, TLH (7).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác