1123/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc giao xây dựng chương trình văn nghệ phục vụ Lễ kỷ niệm 140 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870-22/4/2010)

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 379/QĐ-TTG ngày 25 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 140 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870-22/4/2010)

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chỉ đạo tổ chức Chương trình văn nghệ (30 phút) phục vụ Lễ kỷ niệm 140 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870-22/4/2010) được tổ chức vào sáng ngày 21 tháng 4 năm 2010 tại Học viện Chính trị- Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.

Điều 2. Cục Nghệ thuật biểu diễn có trách nhiệm:

- Xây dựng kịch bản, nội dung Chương trình văn nghệ; đề xuất các đơn vị nghệ thuật Trung ương tổ chức thực hiện và các nghệ sỹ tham gia; báo cáo lịch sơ duyệt binh Lãnh đạo Bộ.

Làm việc với Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh về dự toán kinh phí thực hiện Chương trình văn nghệ.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục Nghệ thuật biểu diễn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-BT Hoàng Tuấn Anh (để báo cáo)

-Lưu: VT- VP (THTT),VVD.06.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác