1126/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v xây dụng kịch bản và thực hiện Chương trình nghệ thuật tại Lễ khai mạc Lễ hội Làng Sen toàn quốc năm 2015

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 3761/QĐ-BVHTTDL ngày 05 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ hội Làng Sen toàn quốc năm 2015 Kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2015);
Căn cứ Kết luận số 4571/TB-BVHTTDL ngày 16 tháng 12 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An chỉ đạo Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam và các đơn vị có liên quan xây dựng kịch bản và thực hiện Chương trình nghệ thuật tại Lễ khai mạc Lễ hội Làng Sen toàn quốc năm 2015 tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
Điều 2.
- Kinh phí xây dựng kịch bản, dàn dựng, luyện tập, biếu diễn và các chi phí có liên quan chi từ nguồn ngân sách sự nghiệp năm 2015 của Cục Nghệ thuật biểu diễn;
- Kinh phí thiết kế, lắp đặt, trang trí sân khấu, âm thanh, ánh sáng, màn hình LED do tỉnh Nghệ An chịu trách nhiệm.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An, Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Huỳnh Vĩnh Ái;
- Lưu: VT, NTBD (2), Thg. 15.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác