1129/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 1129/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 3 năm 2013 Về việc Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam đón chuyên gia UNESCO

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam và Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam đón ông Tom Fleming (quốc tịch Anh), chuyên gia UNESCO vào Việt Nam thực hiện công tác tư vấn chuyên môn xây dựng chiến lược quốc gia về công nghiệp văn hóa Việt Nam trong khuôn khổ nội dung đề án “Phát triển ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030”.

Thời gian: Từ ngày 14/4-25/4/2013

Điều 2. Về Kinh phí:

- Hội đồng Anh đài thọ toàn bộ chi phí ăn, ở, đi lại nội địa, vé máy bay hành trình quốc tế, tiền khách sạn, tiền thù lao và phí bảo hiểm cho chuyên gia.

- Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam chi trả cho các cán bộ của Viện cùng hỗ trợ chuyên gia làm việc các chi phí như: đi lại nội địa, thù lao phiên dịch, tiền quà tặng, trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp của Viện năm 2013.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Viện trưởng Viện Văn hóa Việt Nam và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, HTQT

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác