112/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 112/BVHTTDL-DSVH ngày 14 tháng 01 năm 2014 Về việc điều chỉnh Dự án nâng cấp, mở rộng di tích Nhà Hồ Chủ Tịch ở và làm việc tháng 12/1946 tại Vạn Phúc, thành phố Hà Nội

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội

Cục Di sản văn hóa nhận được Công văn số 28/SVHTTDL-BDA ngày 03 tháng 01 năm 2014 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội đề nghị thỏa thuận điều chỉnh Dự án nâng cấp, mở rộng Nhà Hồ Chủ Tịch ở và làm việc tháng 12/1946, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Thỏa thuận điều chỉnh Dự án nâng cấp, mở rộng nói trên gồm các hạng mục: tu bổ hạng mục gốc (nhà chính 2 tầng, nhà ngang 1, nhà ngang 2, nhà phụ) và phục dựng nhà 5 gian. Tuy nhiên, Sở cần lưu ý một số vấn đề:

- Gọi đúng tên của di tích Nhà Hồ Chủ Tịch ở và làm việc tháng 12/1946 như quyết định xếp hạng số 09-VH/QĐ ngày 21/12/1975 của Bộ Văn hóa (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), không gọi là di tích lưu niệm chủ tịch tịch Hồ Chí Minh tại phường Vạn Phúc.

-Việc tu bổ hạng mục gốc cần phải sử dụng vật liệu truyền thống nhằm đưa di tích gần với thời điểm năm 1946.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn chủ đầu tư bổ sung, hoàn thiện Dự án và trình duyệt theo đúng các quy định hiện hành.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (b/c);

-TT Đặng Thị Bích Liên;

-Lưu: VT, DSVH, NAD.08.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác