112/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 112/QĐ-BVHTTDL, ngày 10 tháng 01 năm 2013 Về việc phê duyệt điều chỉnh kinh phí cải tạo Nhà triển lãm Việt Nam tại Expo 2012 Yeosu, Hàn Quốc

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 3339/QĐ-B VHTTDL ngày 19 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tham gia Triển lãm Thế giới Expo 2012 Yeosu, Hàn Quốc;

Căn cứ Quyết định số 3340/QĐ-BVHTTDL ngày 19 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tham gia Triển lãm Thế giới Expo 2012, Yeosu, Hàn Quốc;

Căn cứ Quyết định số 268A/QĐ-BVHTTDL ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Đề án Việt Nam tham gia Triển lãm Thế giới Expo 2012 Yeosu, Hàn Quốc;

Căn cứ Quyết định số 645A/QĐ-BVHTTDL ngày 23 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt ý tưởng thiết kế Nhà triển lãm Việt Nam tại Expo 2012 Yeosu. Hàn Quốc;

Căn cứ Công văn số 1547/CV-HTQT ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Cục Hợp tác quốc tế;

Căn cứ Công văn số 306/HCTL ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam;

Xét đề nghị Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kinh phí thực hiện thiết kế, thi công, trang trí mỹ thuật Nhà triển lãm Việt Nam tại Expo 2012 Yeosu, Hàn Quốc với nội dung sau:

* Tổng kinh phí thiết kế, thi công, trang trí mỹ thuật Nhà triển lãm Việt Nam: 15.960.000.000 đồng (Mười lăm tỷ chín trăm sáu mươi triệu đồng tương đương 760.000 đô la Mỹ), hình thành từ các nguồn vốn:

- Kinh phí sự nghiệp của Bộ Văn hóa, Th thao và Du lịch do Cục Hợp tác quốc tế quản lý 12.376.356.360 đồng (Mười hai tỷ ba trăm bảy mươi sáu triệu ba trăm năm mươi sáu ngàn ba trăm sáu mươi đng tương đương 593.445USD).

- Kinh phí do Ban tổ chức EXPO 2012 tại Hàn Quốc tài trợ: 3.583.643.640 đồng (Ba tỷ năm trăm tám mươi ba triệu sáu trăm bốn mươi ba ngàn sáu trăm bốn mươi đồng tương đương 166.555USD)

Điều 2. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 697A/QĐ- BVHTTDL ngày 28 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt kinh phí cải tạo Nhà triển lãm Việt Nam tại Expo 2012 Yeosu, Hàn Quốc.

Điều 3. Cục Hợp tác quốc tế, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam chịu trách nhiệm thanh quyết toán theo đúng quy định hiện hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

- Như Điều4;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;

- Lưu: VT, KHTC, V.7.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác