1130/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 1130/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 3 năm 2013 Về việc Tổ chức Liên hoan Múa không chuyên toàn quốc năm 2013.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 5078/QĐ-BVHTTDL, ngày 27 tháng 12 năm 2012  của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch công tác năm 2013;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao cho Cục Văn hóa cơ sở chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh tổ chức Liên hoan Múa không chuyên toàn quốc năm 2013.

- Thời gian: Tháng 6 năm 2013

- Địa điểm: Tỉnh Tây Ninh.

Điều 2. Kinh phí tổ chức Liên hoan trích trong kinh phí hoạt động sự nghiệp của Cục Văn hóa cơ sở.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (b/c);

-TT  Huỳnh Vĩnh Ái

-Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố phối hợp Tổ chức;

-Lưu: VT, VHCS, LG15..

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác