1133/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 1133/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 03 năm 2013 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức Triển lãm Tranh thiếu nhi toàn quốc 2013.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 35/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 31 tháng 04 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm;

Quyết định số 701/QĐ-BVHTTDL ngày 07 tháng 02 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Triển lãm Tranh Thiếu nhi toàn quốc 2013,

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm;

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức Triển lãm Tranh thiếu nhi toàn quốc 2013 với các thành viên sau đây:

Ban Chỉ đạo:

1.  Ông Vương Duy Biên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Trưởng ban;

2. Ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Phó Trưởng Ban Thường trực;

3. Ông Dương Văn Quynh, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam làm Phó Trưởng ban.

Ban Tổ chức:

1. Ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm- Trưởng Ban;

2. Ông Dương Văn Quynh, Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam - Phó Trưởng ban;

3. Nguyễn Thị Loan, Trưởng phòng Tài chính Kế toán Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm-Ủy viên;

4. Ông Phùng Quang Luyến, Chánh Văn phòng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm-Ủy viên;

5. Ông Hoàng Minh Đức, Phó Trưởng phòng Mỹ thuật Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm-Ủy viên;

Điều 2. Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức có trách nhiệm tổ chức thực hiện toàn bộ công việc của Triển lãm.

- Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức được chi từ tổng kinh phí tổ chức Triển lãm.

- Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức tự giải thể sau khi Triển lãm kết thúc.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm và các thành viên có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng;

-Lưu: VT, MTNATL (02), MĐ.15.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác