1135/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 1135/QĐ-BVHTTDL, ngày 25 tháng 03 năm 2013 Về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Thông tư liên tịch Hướng dẫn bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo tồn và phát huy giá trị di tích

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Thực hiện Quyết định số 41/QĐ-BVHTTDL, ngày 05 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2013;

Căn cứ Công văn 779/BTNMT-PC ngày 08 tháng 3 năm 2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc cử cán bộ tham gia Ban soạn thảo và Tổ biên tập Thông tư liên tịch;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Thông tư liên tịch Hướng dẫn bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo tồn và phát huy giá trị di tích

Điều 2. Ban soạn thảo và Tổ biên tập có nhiệm vụ nghiên cứu xây dựng Dự thảo Thông tư liên tịch, phối hợp với các đơn vị có liên quan hoàn chỉnh hồ sơ trình ký ban hành.

Điều 3. Kinh phí thực hiện do Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bố trí từ nguồn kinh phí sự nghiệp thường xuyên theo các quy định hiện hành và đảm bảo các điều kiện hoạt động cho Ban soạn thảo và Tổ biên tập Thông tư liên tịch.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 4;

-Bộ trưởng (b/c);

-Lưu: VT, KHCNMT, TX.30.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác