1136/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v chủ trương xây dựng Bia tưởng niệm chiến sĩ Biệt động Sài Gòn hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 tại Dinh Độc Lập

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ
 
Phúc đáp Công văn số 1849/VPCP-KGVX ngày 18 tháng 3 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến về chủ trương đầu tư xây dựng Bia tưởng niệm chiến sĩ Biệt động Sài Gòn hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 tại Dinh Độc Lập (kèm theo Công văn số 1284/UBND-VX ngày 12 tháng 3 năm 2015 của ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Phương án thiết kế sơ bộ), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về chủ trương đầu tư xây dựng Bia tưởng niệm chiến sĩ Biệt động Sài Gòn hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 tại Dinh Độc Lập (vị trí tường rào bên phải cổng sau Hội trường Thống Nhất, số 108 Nguyễn Du) nhằm ghi nhớ sự kiện lịch sử và tri ân các chiến sĩ đã hy sinh tại Dinh Độc Lập, cũng là nơi giáo dục cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau biết về truyền thống đấu tranh giải phóng dân tộc của thế hệ đi trước trong lịch sử. Tuy nhiên, trước khi triển khai, đề nghị ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin ý kiến các cơ quan liên quan, cựu chiến sĩ Biệt động Sài Gòn cũng như nhân dân về hình thức, nội dung văn Bia tưởng niệm và gửi Hồ sơ về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để thẩm định theo quy định của Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịđh sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.
Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về chủ trương đầu tư xây dựng Bia tưởng niệm chiến sĩ Biệt động Sài Gòn hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 tại Dinh Độc Lập để Văn phòng Chính phủ tống hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- S VHTTDL TP Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, DSVH, LQV.09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác