1136/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 1136/QĐ-BVHTTDL, ngày 25 tháng 03 năm 2013 Về việc Thành lập Ban chỉ đạo Cuộc thi Tài năng trẻ đạo diễn sân khấu.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Thực hiện Quyết định số 720/QĐ-BVHTTDL, ngày 21 tháng 02 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Hội nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Sân khấu điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị có liên quan tổ chức Cuộc thi Tài năng trẻ đạo diễn sân khấu tại thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Công văn số 42/CV-HNSSK ngày 27 tháng 02 năm 2013 của Hội nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam cử ông Lê Tiến Thọ -Chủ tịch Hội, tham gia Ban Chỉ đạo Cuộc thi Tài năng trẻ đạo diễn sân khấu;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo Cuộc thi Tài năng trẻ đạo diễn sân khấu tại thành phố Hồ Chí Minh gồm:

1. Ông Vương Duy Biên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Trưởng ban

2. Ông Nguyễn Đăng Chương, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - Phó trưởng ban Thường trực.

3. Ông Lê Tiến Thọ, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam - Ủy viên

4. Ông Nguyễn Hải An, Vụ trưởng Vụ thi đua – Khen thưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên

Điều 2. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo việc tổ chức Cuộc thi Tài năng trẻ đạo diễn sân khấu tại thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo được lấy từ nguồn kinh phí tổ chức Liên hoan thuộc kinh phí sự nghiệp năm 2013 của Cục nghệ thuật biểu diễn theo quy định hiện hành. Ban chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Thủ trưởng các đơn vị liên quan và những người có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (b/c);

-Hội NSSK VN;

-Lưu: VT, NTBD, Thg.10.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác