1137/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức Liên hoan Phim Châu Âu 2010

BỘ TRUỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Điện ảnh được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9, ban hành ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quy định số 1479/VHTT-TCCB ngày 24/4/2001 của Bộ Văn hoá - Thông tin, nay là Bộ Văn hoá, thể thao và Du lịch về quy trình xử lý công vụ liên quan đến việc tổ chức “Tuần phim và những ngày phim nước ngoài tại Việt Nam";

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Cục trưởng Cục Điện ảnh,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Điện ảnh phối hợp với Phái đoàn Uỷ ban Châu Âu (EC) và Đại sứ quán các nước thành viên lên minh Châu Âu tổ chức liên hoan Phim Châu Âu 2010.

- Thời gian: Từ ngày 14/5 đến 30/5/2010

-Địa điểm: Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh

Điều 2. Về kinh phí.

- Cục Điện ảnh thực hiện theo các quy chế hoạt động có liên quan và chịu chi phí duyệt phim

- Phái đoàn Ủy ban Châu Âu và các nước tham gia chịu các chi phí khác có liên quan đến tổ chức sự kiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

Cục trưởng Cục Điện ảnh, và các cơ quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-BT Hoàng Tuấn Anh (để báo cáo)

-Lưu: VT- HTQT,TQA (8).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác