1137/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 1137/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 03 năm 2013 Về việc thành lập Ban Soạn thảo “Quy hoạch phát triển ngành nghệ thuật biểu diễn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Quyết định số 204/QĐ-BVHTTDL ngày 15 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với các cơ quan soạn thảo “Quy hoạch phát triển ngành nghệ thuật biểu diễn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục nghệ thuật biểu diễn

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Soạn thảo “Quy hoạch phát triển ngành nghệ thuật biểu diễn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” gồm:

1. Ông Vương Duy Biên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Trưởng ban

2. Ông Nguyễn Đăng Chương, Cục trưởng Cục nghệ thuật biểu diễn – Phó trưởng ban Thường trực

3. Ông Lê Tiến Thọ, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam - Ủy viên

4. Ông Lê Ngọc Cường, Phó chủ tịch Thường trực Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam - Ủy viên

5. Ông Phạm Đình Thắng, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - Ủy viên

6. Ông Ngô Hoàng Quân , Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - Ủy viên

7. Ông Đào Đăng Hoàn , Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - Ủy viên

8. Ông Ngô Hoài Chung, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa Cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên

9. Bà Lê Thị Thu Hiền, Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên

10. Bà Nguyễn Phương Hòa, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên

11. Ông Nguyễn Thái Hiền, Hàm Vụ phó Vụ Khoa giáo – Văn xã, Văn phòng Chính Phủ - Ủy viên

12. Ông Đỗ Xuân Thành, Chánh Văn phòng Cục Nghệ thuật biểu diễn - Ủy viên

13. Bà Nguyễn Thị Anh Thư, Trưởng phòng Kế toán, Tài chính Cục nghệ thuật biểu diễn - Ủy viên

14. Ông Vũ Duy Cương, Chánh Văn phòng Hội nhạc sĩ Việt Nam - Ủy viên

15. Bà Trần Thị Thanh Thảo, Trưởng phòng Tổ chức bộ máy Vụ Tổ chức cán bộ Bộ VHTTDL - Ủy viên

16. Ông Vũ Thế Đức, Phó trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp và Quy hoạch Vụ Kế hoạch, Tài chính – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên

17. Ông Đặng Xuân Khu, Chuyên viên Vụ Lao động văn hóa, xã hội – Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Ủy viên

18. Bà Ngô thị Ngọc Oanh, Chuyên viên Vụ pháp chế Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Ủy viên

19. Ông Nguyễn Huy Hoàng, Chuyên viên Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên

Điều 2. Ban soạn thảo có trách nhiệm soạn thảo “Quy hoạch phát triển ngành nghệ thuật biểu diễn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”; tổ chức tiếp thu góp y kiến của các cơ quan có liên quan, hoàn chỉnh và trình lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt.

- Kinh phí chi cho Ban soạn thảo từ nguồn ngân sách sự nghiệp của Cục Nghệ thuật biểu diễn.

- Ban soạn thảo sẽ tự động giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng;
- Lưu: VT, NTBD (2), Thg22.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác