1138/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức xây dựng Quy hoạch Lễ hội toàn quốc

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1502/QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về ban hành Kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 22 tháng 7 năm 2009 của Bộ Chính  trị (khóa X);

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Văn hoá cơ sở xây dựng Quy hoạch Lễ hội toàn quốc, thời hạn hoàn thành trong quý IV năm 2011.

Điều 2. Kinh phí tổ chức xây dựng Quy hoạch trích trong kinh phí sự nghiệp Cục Văn hoá cơ sở.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, VHCS, QH (15).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác