1141/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v ý kiến về việc bổ sung tuyến cáp treo Phong Nha - Kẻ Bàng vào Quy hoạch chung xây dựng Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bảng

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 353/UBND-KTTH ngày 24/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đề nghị có ý kiến về việc bổ sung tuyến cáp treo Phong Nha - Kẻ Bàng vào Quy hoạch chung xây dựng Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 209/QĐ-TTg ngày 08/02/2015. về việc này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
1. Thống nhất đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về chủ trương nghiên cứu, khảo sát và lập dự án trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép bổ sung tuyến cáp treo Phong Nha - Kẻ Bàng vào Quy hoạch chung xây dựng Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.
2. Để có thể trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình lưu ý một số vấn đề sau:
- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với chủ đầu tư lập dự án cụ thể gắn với nội dung đánh giá tác động môi trường của việc xây dựng tuyến cáp treo nói trên theo 08 nguyên tắc cơ bản nêu trong Tài liệu tư vấn về Di sản Thế giới - Đánh giá môi trường của Hiệp hội Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới (IUCN) nhằm thực hiện Quyết định số 39 COM 8B.6 năm 2015 của Ủy ban Di sản Thế giới, trong đó nêu: “Yêu cầu Quốc gia thành viên hoàn thiện đánh giá tác động môi trường theo tiêu chuẩn hướng dẫn của Hiệp hội Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới (IUCN) trước khi đưa ra quyết định tiến hành các dự án phát triển du lịch (trong đó có đề xuất xây dựng hệ thống cáp treo tiếp cận hang Sơn Đoòng), để đảm bảo rằng các đề xuất đó sẽ bị hạn chế nếu có nguy cơ ảnh hưởng đến Giá trị Nổi bật Toàn cầu của di sản” (Thông tin chi tiết xin tìm hiểu cụ thể tại website của IUCN theo địa chỉ: https://cmsdata.iucn.org/downloads/mcn advice note environmental assessment 18 11 13 iucn template.pdf).
- Dự án sau khi hoàn thiện cần được gửi tới Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để xin ý kiến các Bộ, ngành liên quan, Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia và đề nghị Trung tâm Di sản Thế giới của UNESCO và IUCN thẩm định theo quy định tại Đoạn 172 Hướng dẫn thực hiện Công ước về Bảo vệ Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới, trong đó nêu: “Ủy ban Di sản Thế giới mời các Quốc gia thành viên của Công ước thông báo với Ủy ban thông qua Ban Thư ký, dự định tiến hành hoặc cho phép tiến hành ở một khu vực được Công ước bảo hộ, những công việc tu bổ lớn hay những hoạt động xây dựng mới có thể tác động đến Giá trị Nổi bật Toàn cầu của di sản. Quốc gia phải thông báo càng sớm càng tốt (ví dụ, trước khi soạn thảo văn kiện dự án) và trước khi đưa ra những quyết định khó có thể rút lại, để Ủy ban có thể giúp đỡ tìm kiếm các giải pháp phù hợp nhằm đảm bảo rằng Giá trị Nổi bật Toàn cầu của di sản được bảo tồn đầy đủ’’.
Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc bổ sung tuyến cáp treo Phong Nha - Kẻ Bàng vào Quy hoạch chung Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình, đến năm 2030 để Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình triển khai các bước theo quy định của pháp luật hiện hành./.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL tỉnh Quảng Bình;
- BQL VQG Phong Nha-Kẻ Bàng;
- Lưu: VT, DSVH, NVC.10.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác