1145/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 1145/QĐ-BVHTTDL ngày 26 tháng 3 năm 2013 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo, Hội đồng xét chọn cán bộ, giảng viên, giáo viên, học sinh, sinh viên văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch đi đào tạo bồi dưỡng ở nước ngoài

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ các Đề án: “Xây dựng đội ngũ trí thức ngành văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2020”; “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên trình độ cao trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật giai đoạn 2011-2020”; “Đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo của các trường văn hóa nghệ thuật giai đoạn 2011-2020” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

Căn cứ Quyết định số 744/QĐ-BVHTTDL ngày 23/02/2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai công tác hợp tác quốc tế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ giáo viên, giảng viên, học sinh, sinh viên văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đào tạo,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ Giúp việc, Hồi đồng xét chọn cán bộ, giảng viên, giáo viên, học sinh, sinh viên văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài theo 03 Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt:

a) Ban Chỉ đạo:

1. Bà Đặng Thị Bích Liên - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Trưởng ban;

2. Ông Đào Mạnh Hùng - Vụ trưởng Vụ Đào tạo - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Phó Trưởng ban;

3. Ông Nguyễn Xuân Vang - Cục trưởng Cục Đào tạo với nước ngoài Bộ Giáo dục và Đào tạo - Phó trưởng ban;

4. Ông Lê Văn Toàn - Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam - Ủy viên;

5. Ông Trần Thanh Hiệp - Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội - Ủy viên;
6. Ông Lê Văn Sửu - Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam - Ủy viên;
7. Bà Đỗ Ngọc Anh - Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh - Ủy viên;
8. Ông Nguyễn Đại Dương - Hiệu trưởng Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh - Ủy viên;
9. Ông Nguyễn Trùng Khánh - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội - Ủy viên;

10. Ông Nguyễn Văn Quang - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Múa Việt Nam - Ủy viên.

b) Tổ Giúp việc:

1. Bà Nguyễn Thị Hạnh - Trưởng phòng quản lý lưu học sinh Cục Đào tạo với nước ngoài - Bộ Giáo dục và Đào tạo;

2. Bà Đoàn Thị Thắm - Chuyên viên Vụ Đào tạo - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

3. Bà Đỗ Thị Kim Thương - Chuyên viên Vụ Đào tạo - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

4. Bà Phạm Thị Hà - Chuyên viên Vụ Đào tạo - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

5. Ông Bùi Xuân Hoàng - Chuyên viên Vụ Đào tạo - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

6. Ông Đoàn Tiến Lộc - Chuyên viên chính Vụ Đào tạo - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

c) Hội đồng xét chọn:

1. Ông Đào Mạnh Hùng - Vụ trưởng Vụ Đào tạo - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Chủ tịch;
2. Ông Nguyễn Văn Lưu - Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Phó Chủ tịch;
3. Bà Lê Thị Thu Hiền - Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Phó Chủ tịch;
4. Ông Phan Đình Tân - Phó Chánh Văn phòng - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên
5. Bà Lưu Huyền Ngọc - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên;

6. Bà Trần Thị Thúy Hương - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên;

7. Bà Nguyễn Phương Hòa - Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên;

8. Bà Đoàn Thị Thắm - Chuyên viên Vụ Đào tạo - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thư ký
Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo tổ chức triển khai, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá việc đưa cán bộ, giảng viên, giáo viên, học sinh, sinh viên văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ, quy trình và thủ tục theo quy định hiện hành.

Tổ giúp việc có nhiệm vụ giúp Ban Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ để đưa cán bộ, giảng viên, giáo viên, học sinh, sinh viên văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ, quy trình và thủ tục theo quy định hiện hành.

Hội đồng xét chọn có nhiệm vụ xem xét lựa chọn ứng viên có đủ trình độ, năng lực theo đúng quy chế do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành để trình Lãnh đạo Bộ xem xét phê duyệt gửi đi đào tạo ở nước ngoài.

Điều 3. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc, Hội đồng xét chọn trích từ nguồn kinh phí hàng năm về việc triển khai thực hiện các Đề án của ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (Đề án xây dựng đội ngũ trí thức ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch đến năm 2020; Đề án “Đào tạo bồi dưỡng cán bộ, giảng viên trình độ cao trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật giai đoạn 2011-2020”; Đề án “Đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo của các trường văn hóa nghệ thuật giai đoạn 2011-2020”) chi tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc và Hội đồng xét chọn cán bộ, giảng viên, giáo viên, học sinh, sinh viên văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các thành viên có tên trong danh sách nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, ĐT, ĐTT

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác