114/BVHTTDL-DSVH

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG - Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc đúc trống đồng có hình ảnh liên quan tới Chủ tịch Hồ Chí Minh để dâng tặng vào di tích tưởng niệm Người

Kính gửi:

- Liên Chi hội Di sản văn hóa Việt Nam Lam Kinh;

- Hội Cổ vật Thanh Hoa.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Phiếu chuyển văn bản của Văn phòng Chính phủ ngày 7 tháng 01 năm 2011 chuyển văn bản của Liên Chi hội Di sản văn hóa Việt Nam Lam Kinh và Hội Cổ vật Thanh Hoa ngày 10 tháng 12 năm 2010 về việc đề nghị được tổ chức đúc trống đồng có khắc họa hình ảnh liên quan tới Chủ tịch Hồ Chí Minh để dâng tặng vào di tích tưởng niệm Người. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có một số ý kiến như sau:

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đánh giá cao nguyện vọng được dâng tặng hiện vật vào một số di tích tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh của Liên chi hội di sản văn hóa Việt Nam Lam Kinh và Hội cổ vật Thanh Hoa.

Tuy vậy, do Trống đồng là một trong những di sản văn hóa có giá trị hết sức đặc biệt, nhưng đến nay nhận thức về trống đồng của các nhà khoa học vẫn còn nhiều điểm chưa được đầy đủ, nhất là về nguồn gốc, giá trị biểu tượng, chức năng, ý nghĩa của các họa tiết, hoa văn và cách thức sử dụng trống đồng trong thực tiễn đời sống, nên việc đúc trống đồng với các họa tiết, hoa văn mới, đặc biệt là những hình ảnh liên quan tới thân thể, sự nghiệp, quê hương, gia đình của Chủ tịch Hồ Chí Minh để dâng tặng vào di tích tưởng niệm Người là những vấn đề có tính nhạy cảm, cần nghiên cứu kỹ lưỡng để đạt được đồng thuận cao trong các nhà quản lý và nghiên cứu về di sản văn hóa trước khi triển khai cụ thể.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Liên Chi hội Di sản văn hóa Việt Nam Lam Kinh và Hội Cổ vật Thanh Hoa nghiên cứu thiết kế chi tiết các trống dự kiến đúc, trên cơ sở đó, đề xuất Hội Di sản văn hóa Việt Nam chủ từ tổ chức hội thảo, xin ý kiến các nhà khoa học để làm rõ hơn những vấn đề nêu trên, đồng thời tổ chức xin ý kiến của Ban Tuyên giáo Trung ương, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, cùng các cơ quan, các nhà khoa học có liên quan trước khi trình các cơ quan cấp trên xem xét, quyết định.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng có ý kiến./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

- Vụ Khoa giáo - Văn xã (VPCP);

- Hội DSVH VN,

- Lưu.VT, DSVH, PCQ (9)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác