1154/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc giao nhiệm vụ triển khai thực hiện hoạt động năm 2011 thuộc Dự án VNM7PG0009, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 47/QĐ-TCDS ngày 17 tháng 3 năm 2011 của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2011 của Dự án VNM7PG0009 do UNFPA tài trợ;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Gia đình,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Vụ Gia đình chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các hoạt động được xác định tại Quyết định số 47/QĐ-TCDS ngày 17 tháng 3 năm 2011 của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2011 của Dự án VNM7PG0009 do UNFPA tài trợ.

Điều 2. Kinh phí thực hiện hoạt động thuộc nguồn kinh phí của Dự án VNM7PG0009, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình. Việc thực hiện hoạt động và thanh quyết toán chứng từ áp dụng theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Gia đình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 4;

-Bộ trưởng (để b/c);

- Ban QLDA VNM7pG0009;

-Lưu: VT, GĐ (05), NTH.10.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác