1155/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 1155/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 3 năm 2013 Về việc Tổ chức Ngày hội Sách và Văn hoá đọc năm 2013

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 5078/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch công tác năm 2013;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thư viện,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Vụ Thư viện xây dựng Đề án tổ chức Ngày hội Sách và Văn hóa đọc năm 2013 (kèm theo kịch bản tổng thể) trình lãnh đạo Bộ phê duyệt.

Điều 2. Thành lập Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo.
Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức có trách nhiệm tổ chức thực hiện Đề án (kèm theo kịch bản tổng thể) được phê duyệt. Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3. Kinh phí tổ chức Ngày hội Sách và Văn hoá đọc năm 2013 được trích từ ngân sách sự nghiệp tại Văn phòng Bộ theo dự toán được phê duyệt.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Thư viện và các ông (bà) có tên trong Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;
- Lưu: VT, TV

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác