1159/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v lập Quy hoạch tổng thể di tích Chùa Keo, xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Tờ trình số 35/TTr-UBND ngày 09/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình đề nghị thẩm định Nhiệm vụ Quy hoạch tống thế di tích quốc gia đặc biệt Chùa Keo, xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Sau khi nghiên cứu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính báo cáo Thủ tướng Chính phủ như sau:
Di tích tích kiến trúc nghệ thuật Chùa Keo được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt tại Quyết định số 1419/QĐ-TTg ngày 27/09/2012, vì vậy, căn cứ Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương giao Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình chủ trì lập Quy hoạch tổng thể di tích quốc gia đặc biệt Chùa Keo và cho phép Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch chủ trì tố chức thẩm định Nhiệm vụ Quy hoạch và Đồ án Quy hoạch tổng thể di tích quốc gia đặc biệt Chùa Keo, xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo về vấn đề nêu trên./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- UBND tỉnh Thái Bình;
-Lưu: VT, DSVH,NVC.10.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác