1162/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 1162/QĐ-BVHTTDL, ngày 27 tháng 03 năm 2013 Về việc công nhận khối Trưởng, khối Phó thi đua; Cụm trưởng, cụm Phó thi đua Ngành văn hóa, thể thao và du lịch năm 2013

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Thi đua , Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2013 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua , Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 486/QĐ-BVHTTDL ngày 13 tháng 02 năm 2009 về việc chia khối, cum thi đua Ngành văn hóa, thể thao và du lịch;

Căn cứ Công văn số 1349/BTĐKT –V1 ngày 01 tháng 07 năm 2009 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Hướng dẫn Tổ chức hoạt động của cụm thi đua các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và khối thi đua các Bộ, ban ngành, đoàn thể Trung ương.

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận khối Trưởng, khối Phó thi đua các đơn vị trực thuộc Bộ và cụm Trưởng, cụm Phó thi đua các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2013.

Ngành văn hóa, thể thao và du lịch năm 2013;

Điều 2: Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ và Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 2;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, KĐKT, NBV.250

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác