1164/TB-BVHTTDL

TL. BỘ TRƯỞNG, CHÁNH VĂN PHÒNG Tô Văn Động Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

THÔNG BÁO Kết luận của Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái tại buổi họp chuẩn bị Hội thảo “Xây dựng cơ chế chính sách cấp bách trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình”

Ngày 06 tháng 4 năm 2011, tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái chủ trì buổi họp Ban Tổ chức Hội thảo Xây dựng cơ chế chính sách cấp bách trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình. Tham dự cuộc họp có đại diện Tổng cục Thể dục Thể thao; Tổng cục Du lịch; Vụ Kế hoạch, Tài chính; Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp chế, Vụ Đào tạo, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Vụ Gia đình, Vụ Thư viện, Vụ Văn hóa dân tộc, Văn phòng Bộ,  Cục Hợp tác quốc tế; Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Điện ảnh; Cục Di sản văn hóa; Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật.

Sau khi nghe Vụ Kế hoạch, Tài chính báo cáo công tác chuẩn bị Hội thảo và ý kiến phát biểu của đại diện các đơn vị, Thứ trưởng kết luận:   1. Hội thảo “Xây dựng cơ chế chính sách cấp bách trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình” được tổ chức năm 2011 được lãnh đạo Bộ xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm.

2. Đồng ý chương trình Hội thảo do Vụ Kế hoạch, Tài chính đề xuất, cụ thể:

- Phát biểu và các tham luận: 01 buổi

- Tách nhóm thảo luận theo chuyên để: 01 buổi

- Báo cáo kết quả thảo luận và kết thức Hội thảo: 01 buổi

3. Đồng ý phương án chia nhóm thảo luận, phân công đại diện lãnh đạo các đơn vị là Trưởng nhóm, cụ thể như sau:

- Nhóm 1: Nhóm cơ chế chính sách về văn hoá, nghệ thuật, văn hoá cơ sở, đầu tư và gia đình, Trưởng nhóm là Ông Vương Duy Biên - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn.

Nhóm 2: Nhóm cơ chế chính sách đối với văn nghệ sĩ và đào tạo nhân lực trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình, Trưởng nhóm là Ông Hồ Trí Hùng - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

Nhóm 3: Nhóm cơ chế chính sách về thể thao, Trưởng nhóm là Ông Phạm Văn Tuấn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao.

Nhóm 4: Nhóm cơ chế chính sách về Du lịch, Trưởng nhóm là Bà Hoàng Thị Điệp - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch.

Nhóm 5: Nhóm cơ chế chính sách về Xã hội hóa, Trưởng nhóm là Ông Nguyễn Văn Tấn - Giám đốc Cơ quan đại diện Bộ tại TP. Hồ Chí Minh.

4. Giao Vụ Kế hoạch, Tài chính và các Trưởng nhóm tổ chức các cuộc họp nhóm để tập hợp ý kiến; Yêu cầu các Tổng cục, Cục, Vụ và các đơn vị thành viên trả lời phiếu nội dung thảo luận được gửi kèm theo Công văn của Vụ Kế hoạch, Tài chính về việc chuẩn bị nội dung thảo luận cho Hội thảo Xây dựng cơ chế chính sách cấp bách trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trước ngày 15/4/2011.

5. Giao Vụ Kế hoạch, Tài chính phân công cán bộ làm thư ký các nhóm tổng hợp ý kiến đóng góp chuẩn bị nội dung cho Hội thảo Xây dựng cơ chế chính sách cấp bách trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình báo cáo Lãnh đạo Bộ.

6. Giao Văn phòng Bộ phối hợp với Vụ Kế hoạch, Tài chính đảm bảo những vấn đề về hậu cần, tổ chức Hội thảo.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để báo cáo);

- Các Tổng cục, Cục, Vụ đơn vị liên quan;

- Lưu: VT, THTT, KHTC, THN.30.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác