1166/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc Phê duyệt Đề án tổ chức Ngày hội Đọc sách Việt Nam năm 2011

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 877/QĐ-BVHTTDL ngày 15 tháng 3 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Về việc phê duyệt Kế hoạch Tổ chức các hoạt động xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng năm 2011.

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thư viện,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án tổ chức Ngày hội Đọc sách Việt Nam năm 2011.

-  Địa điểm tổ chức: Thành phố Hà Nội.

- Thời gian: 01 ngày, ngày 23 tháng 4 năm 2011.

Điều 2. Giao Vụ Thư viện phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan trong và ngoài Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện Đề án được phê duyệt kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Thành lập Ban Tổ chức và Tổ giúp việc Ban Tổ chức Ngày hội Đọc sách năm 2011 gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo. Ban Tổ chức và Tổ giúp việc tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Kinh phí tổ chức Ngày hội Đọc sách năm 2011 được trích từ kinh phí hoạt động sự nghiệp Văn phòng Bộ theo dự toán được phê duyệt.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Thư viện và các ông (bà) có tên tại Điều 3 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 5;

- Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;

- Lưu: VT, TV (3), L35.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác