1167/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác quản lý mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm 2008-2011 và tập huấn nghiệp vụ

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 35/2008/QĐ-BVHTT ngày 21 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm;

Căn cứ Quyết định số 4599/QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về ban hành kế hoạch công tác năm 2011;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hoà tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quản lý mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm định kỳ 3 năm (2008-2011) và Tập huấn nghiệp vụ tại thành phố Nha Trang, Khánh Hoà vào đầu quý IV năm 2011.

Điều 2. Kinh phí tổ chức Hội nghị và Tập huấn nghiệp vụ lấy từ nguồn kinh phí sự nghiệp thường xuyên của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hoà và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, MTNATL. HC10

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác