1168/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v chuẩn bị hồ sơ di tích quốc gia đặc biệt tỉnh Vĩnh Phúc

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc
 
Căn cứ đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tại Công văn số 4346/UBND-TH1 ngày 04/8/2014, sau khi nghiên cứu và xin ý kiến của các nhà khoa học, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo các cơ quan liên quan xem xét nghiên cứu, tập hợp tư liệu lịch sử, khoa học để lập hồ sơ di tích quốc gia đặc biệt cho các di tích:
1. Tháp Bình Sơn, thị trấn Tam Sơn, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc.
2. Khu thắng cảnh Tây Thiên, xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, về thành phần và thể thức hồ sơ thực hiện theo quy định tại Thông tư số
09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14/7/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định về nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh.
Hồ sơ di tích gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cục Di sản văn hóa) trước ngày 30/6/2015.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL tỉnh Vĩnh Phúc;
- Lưu: VT,DSVH, NĐD.10.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác