116/TTR-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Tờ trình Về việc ký kết Hiệp định hợp tác giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Đan Mạch về chương trình hợp tác phát triển trong lĩnh vực văn hóa

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Trong khuôn khổ “Chiến lược hỗ trợ văn hóa Việt Nam giai đoạn 2006-2010”, Chính phủ Đan Mạch đã tài trợ cho Bộ VHTTDL dự án đối thoại giữa các nhà quản lý và hoạch định chính sách văn hóa" với tổng kinh phí là 960.000 DKK nhằm giúp các cơ quan quản lý văn hoá và hoạch định chính sách văn hóa ở cấp trung ương đạt được sự hiểu biết rộng rãi về nhu cầu cần có một môi trường thuận lợi cho sự phát triển văn hóa nghệ thuật và bản sắc văn hóa tại Việt Nam. Trên cơ sở các kết quả đạt được của dự án, Chính phủ Đan Mạch quyết định tiếp tục tài trợ cho giai đoạn 2 của dự án đối thoại giữa các nhà quản lý và hoạch định chính sách văn hóa" trong  5 năm (2011-2015) và mở rộng dự án vơi việc bổ sung  một hợp phần mới “Hỗ trợ nghệ thuật nơi công cộng” nhằm hỗ trợ phát triển nền nghệ thuật đương đại đa dạng ở Việt Nam thông qua việc tăng cường sự tham gia của công chúng vào các hoạt động văn hóa và giao lưu văn hóa giữa Việt Nam - Đan Mạch. Tổng viện trợ của Chính phủ Đan Mạch cho “chương trình hợp tác phát triển trong lĩnh vực văn hóa” gồm 2 hợp phần nói trên là 2.662.500 Cuaron Đan Mạch (DKK).

Vừa qua, xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 804/TTg-QHQT ngày 24 tháng 5 năm 2011, Thủ tướng Chính đã phê duyệt danh mục “Chương trình hợp tác phát triển Việt Nam - Đan Mạch về lĩnh vực văn hóa, giai đoạn 2011-2015, do Chính phủ Đan Mạch tài trợ cho Bộ VHTTDL với tổng kinh phí viện trợ không hoàn lại là 2.662.500 DKK.

1. Về sự cần thiết phải ký kết Hiệp định:

Để có cơ sở tiếp nhận khoản viện trợ không hoàn lại nói trên của Chính phủ Đan Mạch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiến nghị Chính phủ cho phép ký kết Hiệp định hợp tác giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Đan Mạch về chương trình hợp tác phát triển trong lĩnh vực văn hóa nhằm nâng cao năng lực cho các cơ quan quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và góp phân phát triển nền văn hóa nghệ thuật đương đại tại Việt Nam.

2. Giới thiệu về Hiệp định:

Hiệp định có tên gọi chính thức là “Hiệp định hợp tác giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Đan Mạch về chương trình hợp tác phát triển trong lĩnh vực văn hóa”, bao gồm 12 điều, với thể thức và nội dung cơ bản tương tự như các hiệp định viện trợ khác mà Việt Nam đã ký kết với Đan Mạch.

Nội dung Hiệp định không trái với các quy định của Hiến pháp, luật và pháp lệnh do Quốc hội và Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành.

Hiệp định tôn trọng các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, phù họp với lợi ích quốc gia, đường lối chính sách đối ngoại và ưu tiên phát triển của Việt Nam. Các nội dung quy định tại Hiệp định này cũng phù họp với tinh thần của Hiệp định Hợp tác và Đối tác mà Việt Nam đã ký kết với Liên minh châu Âu. Không có nội dung trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký trong cùng lĩnh vực.

Hiệp định có hiệu lực trong thời hạn 5 năm và có thể được gia hạn với sự đồng ý của cả hai bên trong phạm vi ngân sách thoả thuận.

Văn bản “Hiệp định hợp tác giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Đan Mạch về chương trình hợp tác phát triển trong lĩnh vực văn hóa" được ký kết trên danh nghĩa Chính phủ, bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

Sau khi hiệp định có hiệu lực, có thể được áp dụng trực tiếp toàn bộ mà không đặt ra yêu cầu sửa đổi, bổ sung hay ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật trong nước để thực thi Hiệp định.

Việc ký kết Hiệp định sẽ cho phép Bộ VHTTDL tiếp nhận 2 662.500 DKK để triển khai giai đoạn 2 của dự án “Đối thoại giữa các nhà quản lý và hoạch định chính sách văn hóa trong 5 năm (2011-2015) và hợp phần “Hỗ trợ nghệ thuật nơi công cộng” nhằm nâng cao nhận thức và tăng cường năng lực cho các nhà quản lý, hoạch định chính sách văn hóa của Việt Nam đối với các vấn đề về nghệ thuật đương đại, đồng thời, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của người dân thông qua việc hỗ trợ phát triển không gian nghệ thuật đương đại ở Việt Nam, khuyến khích trao đổi giao lưu văn hóa giữa Việt Nam - Đan Mạch.

3. Ý kiến các Bộ, ngành có liên quan:

Trong quá trình đàm phán, chuẩn bị Hiệp định Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xin ý kiến các Bộ, ngành liên quan và nhận được công văn trả lời của các Bộ, ngành như sau:

-Công văn số 6780-CV/BTGTW ngày 06/12/2010 của Ban Tuyên giáo

-Công văn số 5017/BNG-LPQT ngày 09/12/2010 của Bộ Ngoại giao

-Công văn số 17633/BTC-QLN ngày 24/12/2010 của Bộ Tài chính

-Và công văn số 3955/BTC-PLQT ngày 07 tháng 7 năm 2011 của Bộ Tư pháp.

Nhìn chung, các Bộ ngành đều nhất trí với sự cần thiết phải ký kết Hiệp định cũng như các nội dung học tác quy định trong Hiệp định.

Trên cơ sở ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch dã làm việc vơi Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam để thống nhất và hoàn chỉnh các nội dung của dự thảo Hiệp định. Các ý kiến đóng góp khác của các Bộ, ngành về văn kiện dự án cũng đã được tiếp thu và chỉnh sửa.

4. Kiến nghị

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng báo cáo và đề nghị Chính phủ cho phép ký kết “Hiệp định hợp tác giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Đan Mạch về chương trình hợp tác phát triển trong lĩnh vực văn hóa và uỷ quyền cho lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được ký kết Hiệp định này với đại diện có thẩm quyền của Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ Tư pháp;

-Bộ Ngoại giao;

-Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

-Lưu: VT, Cục HTQT. NPH.7.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác